Internasjonal rettferdighet

KrF foreslår i sitt alternative budsjett å øke bistanden med 790 millioner kroner. Økningen gir rom for en sterk satsing på utdanning, helsehjelp og matsikkerhet. Det vil kunne bidra til økt demokratiutvikling, forebygge krig og konflikter og fortsette trenden med redusert antall ekstremt fattige i verden.

To mennesker med ulik hudfarge holder hverandre i hendene

KrF spisser også innretningen av bistanden mot verdens fattigste sør for Sahara og foretar en økt kanalisering via sivilt samfunn. Norges bistand i 2016 vil utgjøre vel 1,02 prosent av forventet BNI. 

De store humanitære krisene rundt flere konfliktområder i utviklingsland gjør at bistandsbehovet er økt sterkt. Det er et skrikende behov for mer og sterkere innsats. KrF vil derfor øke både kortsiktig nødhjelp og langsiktig utviklingsbistand i 2016.

Samlet foreslår KrF en økning i bistand via sivilt samfunn på om lag 800 mill. kroner. Dette er effektiv bistand og en tydelig ideologisk markering av hva KrF mener bør satses på. Den største enkeltsatsingen er en økning på 450 mill. kroner i kapitlet for sivilt samfunn. Kuttet som regjeringen har foreslått reverseres og bevilgningen økes reelt. For at «infostøtten» til organisasjonene skal videreføres på dagens nivå, øremerker KrF 50 mill. kroner ekstra til opplysningsarbeid.

I tillegg til rammeøkningen på 790 mill. kroner reduseres noen bevilgninger, særlig til land som ikke er blant de fattigste, for å få rom for totale satsinger på vel 1 mrd. kroner.

KrF foreslår ikke endringer i Klima- og Miljødepartementets del av bistandsbudsjettet.

KrF prioriterer:

Kortsiktig nødhjelp

  • Nødhjelp og humanitær bistand (i tillegg til økning på 1 mrd kr i Prop. 1 S)  250 mill. kroner
  • Verdens Matvareprogram, WFP (forebygge sultkatastrofer, styrke
    matsikkerhet)                                                                                                                        50 mill. kroner

Langsiktig utviklingsbistand

  • Sivilt samfunn (inkludert 50 mill. kr til å fjerne kutt i «infostøtten»)                               450 mill. kroner
  • Overgangsbistand (gjenopprette bevilgning som regjeringen fjerner)         240 mill. kroner
  • Regionalbevilgning til Afrika (kompensere for prisstigning)                                               50 mill. kroner
  • Regionalbevilgning for Latin-Amerika (fjerne foreslått reduksjon)                                 40 mill. kroner
  • Post 70 Internasjonal landbruksforskning (redusere regjeringens kutt)       40 mill. kroner
  • Forsking, kompetanseheving og evaluering (fjerne foreslått kutt)                                 20 mill. kroner