Ingen flere lærere fra regjeringen

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke trapper opp innsatsen for flere lærere i skolen. Dette er en helt sentral del av tidlig innsats som kan forebygge behov for spesialundervisning og gi elevene en god skolehverdag, uttaler KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

– KrF kommer fortsatt til å prioritere flere lærere og arbeide for en norm som sikrer maks 15 elever for hver lærer i 1.–4. trinn og 20 elever på 5.–10. trinn. Dette vil gi hver enkelt elev bedre oppfølging og hjelp tidlig, sier Grøvan.

Omkamp om folkehøgskolene

KrF tror på livslang læring og at kunnskap også utvikles og videreformidles utenfor utdanningssystemet. Her har sivilsamfunnet en svært viktig rolle.

– Jeg er overrasket over at regjeringen nok en gang foreslår å kutte i støtten til folkehøgskoler og elever på disse skolene. Vi vet at det er rekordsøkning til disse skolene og at mange elever ønsker et annerledes år og en pause fra skolesystemets prestasjonspress. Folkehøgskolene bør derfor få mer støtte og ikke kutt slik regjeringen forslår, sier Grøvan.

KrF er også skuffet over at regjeringen kutter i studieforbundene. Disse har en viktig rolle for å legge til rette for livslanglæring, og er en viktig ordning i sivilsamfunnet.

Arbeidet for kvalitet i barnehagene må intensiveres

Det har den siste tiden vært mye debatt om kvalitet i norske barnehager. Skal vi heve kvaliteten trengs det flere voksne i barnehagene. Regjeringen kommer et stykke på veien med forslag til bemanningsnorm som skal innføres i 2018.

– For KrF er det viktig at satsingen på flere voksne i barnehagene intensiveres og at vi får en norm på 50 prosent barnehagelærere, slår Grøvan fast.

Kapitaltilskudd på stedet hvil

Regjeringen har på bestilling fra Stortinget utredet hvordan kostnader til bygg og avskrivninger av varige driftsmidler kan innlemmes i tilskuddsgrunnlaget. Konklusjonen er at kapitaltilskudd er den beste måten å gjøre dette på.

– Friskolene selv etterspør økt kapitaltilskudd og dette har vært en viktig sak for KrF i mange år. KrF ønsker en økning i dette tilskuddet slik at kostnader for bygg blir tatt med i beregningen for tilskudd, sier Grøvan.

Kutt som rammer distriktselever

Regjeringens forslag til endringer i borteboerstipendordningen vil føre til at færre elever med lang reisevei mellom hjem og skole får støtte.

– Dette vil først og fremst ramme elever fra distriktskommuner og vil gjøre det vanskeligere for elever som er nødt til å flytte hjemmefra for å ta videregående, sier Grøvan.

Viktig satsing på yrkesfag

– Jeg er glad for at regjeringen viser vilje til å satse på yrkesfag. Det gjøres viktige grep i dette budsjettet for å styrke yrkesfag og fagskolene, avslutter Grøvan.