Historisk dag for norsk klimapolitikk

– Det er ikke noe mindre enn en historisk dag for norsk klimakamp at Stortinget nå har samtykket i ratifisering av Paris-avtalen.

Rigmor Andersen Eide

– Stortinget har også skjerpet presset på regjeringen for å føre en offensiv politikk på dette området, sier Rigmor Andersen Eide, miljø- og energipolitisk talskvinne i KrF.

Det gir håp om handling at det nå er bred politisk enighet om hovedgrepene, sier Andersen Eide.

Norge har knyttet sin oppfølging av klimaavtalen til EU. Men det er ingen grunn til å vente på EU med alle tiltakene. Dette krever endret tenkning på de fleste samfunnsområder. Stortinget ber også regjeringen legge til grunn at Norge skal sørge for klimagassreduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.

Paris-avtalen innebærer at landene forplikter seg til å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 C over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 C. Partene skal kommunisere et nytt utslippsbidrag hvert femte år.

– Nye bidrag skal alltid være mer ambisiøse enn de gamle – det er ett av de geniale grepene i avtalen. Stortinget har bedt om en sak for videre skjerping av norske tiltak så snart forhandlingene med EU er klare, sier Andersen Eide.

KrF fikk sammen med Sp og MDG i fjor vår gjennomslag for at det skal utarbeides en klimalov, for systematisk å forplikte oss på oppfølging av klimamålene. Den vil være et viktig verktøy i klimakutt innenlands. Vi vet at klimaendringene allerede rammer mange mennesker hardt, og hardest rammer det de aller fattigste. Mer tørke og uforutsigbare regntider får allerede dramatiske følger.

– Vi kan ikke være den generasjonen som gjorde for lite. Det vil gi en knusende historisk dom over oss, fordi vi vet at det er dramatisk å la være å handle, avslutter Andersen Eide.