Historisk dag for jordvernet

– Dette er en historisk dag for jordvernet i Norge. Dagens politikere har gitt morgendagens politikere et sterkt signal om hvilken samfunnsutvikling vi vil ha fremover. Mer matjord skal bevares for matproduksjon, sier næringspolitisk talsperson, Line Henriette Hjemdal.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

– Som saksordføreren som gav regjeringen i oppgave å utarbeide en jordvernstrategi, er dagens tverrpolitisk enighet i næringskomiteen viktig og gledelig, sier Hjemdal.

En samlet næringskomite har avgitt innstillingen til nasjonal jordvernstrategi. Den nye jordvernstrategien bygger videre på det viktige arbeidet som ble satt i gang av Bondevik II-regjeringen. Dette arbeidet har resultert i en halvering av årlig omdisponering, til under 6000 dekar.

I innstillingen slår en samlet komite fast at dyrka og dyrkbar jord er en viktig nasjonal ressurs og nedbygging av matjord i all hovedsak er en irreversibel prosess. Komiteen slår videre fast at jordvern er nært knyttet til Stortingets målsetning om økt matproduksjon i Norge.

En rekke nye virkemidler er inkludert i den nye jordvernstrategien og omdisponeringsmålet er ytterligere styrket. Blant tiltakene er styrking av plankompetansen i kommunene, økt satsing på regional planlegging og styrking av fylkesmannens rolle som kontrollfunksjon i omdisponeringsaker, samt styrking av vernebestemmelsene i jordloven. Det nye omdisponeringsmålet er satt til maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020.

Komiteen ber også regjeringen utrede endringer i lovverket som gir begrensninger i bruken av opsjonsavtaler og sikrer åpenheten rundt hvilke avtaler som ligger til grunn.

– Den utstrakte bruken av opsjonsavtaler er en trussel mot jordvernet og representerer en utfordring for lokaldemokratiet når det ikke kommer klart frem hvilke interesser som er representert. Jeg er derfor glad for at komiteen samlet har stilt seg bak et ønske om å begrense slike avtaler og sikre åpenhet, avslutter Hjemdal.