Glommakryssing inn i NTP

Når Nasjonal transportplan legges frem ligger rv22 Glommakryssing inne med midler til å starte opp i første seksårsperiode, sier Ida Lindtveit Røse, førstekandidat for Akershus KrF.

Portrett av Ida Lindtveit Røse

Om kort tid legger regjeringen fram en ny Nasjonal transportplan for de neste 12 årene, veikartet for hvordan morgendagens infrastruktur skal knytte hele landet sammen.

Samferdselssatsingen under denne regjeringen er historisk. Infrastruktur bygges ut i et tempo som aldri før, bevilgningene doblet og hele sektoren er fornyet og forbedret.

Rv. 22 er en viktig regional transportåre nordøst for Oslo og betjener både lokal- og fjerntrafikk. Økt trafikkmengde på strekningen gir i perioder store køer.

Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 3 mrd. kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 795 millioner kroner i første seksårsperiode. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert.

Det skal tilrettelegges for god tettstedsutvikling og grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange skal styrkes. Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet, færre ulykker, reduserte miljøulemper, herunder støy og redusert reisetid i rushtider. At prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan er en viktig milepæl, avslutter Lindtveit Røse