Glad for enighet om forsvarsplanen

– Jeg er glad for at det nå er oppnådd nødvendig enighet om Langtidsplanen for Forsvaret. Regjeringens forslag er gjennom stortingsbehandlingen styrket.

Geir Sigbjørn Toskedal i et illustrasjonsbilde av en militær hjelm

– Jeg er glad for en konstruktiv forhandlingsvilje fra samtlige partier i komiteen med unntak av Senterpartiet. Jeg er ganske forundret over at et tidligere så konstruktivt og løsningsorientering parti som Senterpartiet velger å sette overbud og partistrategi foran en nasjonal dugnad for et sterkt forsvar, sier Toskedal. 

– Selvsagt skulle vi også ønsket oss mer. Men også på forsvarsfeltet handler alt om prioritering. Samlet sett har vi nå fått til en god og økonomisk gjennomførbar og nødvendig styrking av forsvaret vårt, sier han Toskedal.

Han forteller videre at KrF er særlig glad for økt bemanning, helikopteranskaffelse som omfatter spesialstyrkene og hæren, og systematisk forbedring av kaserneforholdene.

– Etter flere tiår med nedbygging av forsvaret, har man de siste årene innsett nødvendigheten av igjen å styrke landets forsvar, både personellmessig og på utstyrssiden. Forsvaret skal være i stand til å løse et bredt spekter av oppdrag, på tvers av konfliktspekteret, fra fredstidsoppgaver til krise og krig, sier Toskedal.

Flere soldater

For første gang på flere tiår økes nå forsvarets utholdenhet. Forsvaret  skal de neste årene skal vokse med 5500 soldater og befal.

– KrF er tilfreds med at forhandlingene i Stortinget førte til at planlagt bemanningsøkning forseres til 300 i 2021 Disse økningen skal selvsagt innrettes i tråd med anbefalingene i Forsvarssjefens råd. Dataangrep er en ny, men vesentlig del av forsvaret, og det er bra at Cyberforsvaret styrkes med 10 nye spesialiststillinger  i 2021, utover den øvrige økningen i antall årsverk, sier Toskedal.

Forsvaret i nord styrkes kraftig, med fjerde mekanisert manøverbataljon i Brigade Nord. 

– Vi er glad for at man nå er enige om å utvide anskaffelsen av nye helikoptre til  spesialstyrkene fra 2024 og utover, slik at også Hæren sikres dedikert helikopterstøtte basert på Bardufoss, sier han.

Heimevernet styrkes og kaserner oppgraderes

Heimevernet har lenge spilt en viktig rolle for forsvaret av Norge, og KrF er glad for at kvalitetsreformen i Heimevernet fortsetter, med årlig trening for alle HV-distrikter og fortsatt innfasing av nytt materiell.

– Foreløpig er bemanningsrammen 40 000 soldater, men systematikken i trening og oppgradering på utstyrsfronten vil medføre en betydelig styrking av Heimevernet.

Etter innføringen av verneplikt for kvinner, er det vesentlig med oppgradering av kaserner, slik at kvinnene får egne dusj og toalettanlegg.

– Dette har vært en viktig melding fra våre kvinnelige vernepliktige, og det skulle bare mange om vi ikke leverer på det, sier Toskedal.

Ber regjeringen fremme kystvakt-sak

Et sterkt flertall samlet seg også om å be regjeringen på egnet vis fremme en sak om erstatning av dagens kystvakt- og støttefartøy og komme tilbake med mulige forseringer allerede i budsjettforslaget for 2022.

– Det skjer mye på denne fronten, og svært mye av materiellet er like gammelt. Det er derfor viktig at man både levetidsforlenger utstyr man allerede har, og anskaffer slik at man i framtiden ikke opplever at alt blir gammelt på likt.

Forsvarsfondet

Norsk deltagelse i EDF, det europeiske forsvarsfondet er også en svært viktig sak, som regjeringen  som skal komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett.


– Dette styrker den norske forsvarsindustriens muligheter til fortsatt å være i front på utvikling og produksjon av moderne forsvarsmateriell. Dette er en winwin-situasjon for forsvarsevnen og industrien.

– Dette var ikke prioritert fra regjeringens side i planen, men jeg er glad for at det kom på plass i forhandlingene, sier Toskedal.