Gjennomslag for tiltak mot ledighet og bedre kommuneøkonomi

– Jeg er glad for at kommunenes handlingsrom for barnehage, skole og eldre bedres gjennom KrFs gjennomslag om 100 mill. kroner ekstra i frie midler til kommunene. 500 flere tiltaksplasser og økt lærlingtilskudd er viktig i lys av den økende ledigheten, uttaler Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Kommuneøkonomi

– Etter mange år med høye skatteinntekter, opplevde kommunesektoren en betydelig skattesvikt i 2014. Svikten skyldes oppbremsingen i norsk økonomi på grunn av lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. Regjeringen kompenserer for skattesvikten, men KrF mener en helhetsvurdering likevel tilsa økte bevilgninger for å styrke tilbudet i barnehage, skole og eldreomsorg, sier Syversen.

Tiltak mot arbeidsledighet

– Situasjonen på arbeidsmarkedet – med særlig mange ledige blant EØS-innvandrere og personer med høy kompetanse som ingeniører – taler for en aktiv og tiltaksorientert politikk. Derfor er jeg glad for at regjeringspartiene lyttet til KrFs ønske om 500 flere tiltaksplasser for å hjelpe flere i arbeid. Unge er særlig utsatt ved økende ledighet. Det økte lærlingtilskuddet er avgjørende, for å bistå unge med behov for praksis og mer kompetanse, sier Syversen.

Eldresentre

– Eldresentrene har en forebyggende effekt og kan dempe presset på dagsentre, hjemmetjenester og sykehjem. Eldresentre betyr trivsel og gir eldre mulighet til sosial kontakt og gode måltider. Styrkingen av eldresentrenes utviklingsarbeid med vel 10 mill. kroner gjennom denne avtalen er viktig for å nå felles mål om en aktiv og frisk eldre befolkning, sier Syversen.

Rus og psykisk helse

– KrF er opptatt av å styrke det forebyggende arbeidet mot rus og psykiske lidelser. Særlig gjør mange ideelle institusjoner et stort og viktig arbeid som betyr en stor forskjell i mange utsatte menneskers liv. Derfor er jeg glad for at KrF lyktes med å øke bevilgningene til arbeidet som gjøres i regi av Evangeliesenteret, P22 i Oslo og No Limitation i Rogaland, avslutter Syversen.