Fylkesbudsjettet for 2019

Denne uken hadde fylkestinget sitt siste møte i år. I møtet ble fylkesbudsjettet for 2019 vedtatt, og med KrF-øyne har vår egen fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og gruppeleder Per Kåre Foss sammen med resten av gruppen fått god uttelling for vår politikk.

Bilde av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og KrFs gruppeleder Per Kåre Foss på fylkestinget.
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og KrFs gruppeleder Per Kåre Foss på fylkestinget.

Innen regional- og kultur er vi svært fornøyd med midler til et forprosjekt for et Kystpilegrimssenter på Avaldsnes, etablering av en samarbeidsavtale til ordningen Frilager – som gjør det enklere for skoler, lag og enkeltpersoner å låne nødvendig turutstyr og lignende. Vi i KrF er også veldig godt fornøyd med etablering av at nytt regionalt næringsfond som skal stimulere til næringslivssatsing i de av områdene i fylket vårt som har størst utfordringer med næringsutvikling. KrF har også vært opptatt av at fylkeskommunen skal ha et særlig fokus på etablering av tilrettelagte arbeidsplasser for de som har spesielle utfordringer i arbeidslivet, og har satt av midler til å etablere slike arbeidsplasser i egen organisasjon.

-Maritim næring er viktig både for Rogaland og for resten av landet, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, og sier hun er glad for at vi i fylkesbudsjettet har vi også klart å reversere en stor del av fylkesrådmannens kutt til skoleskipet Gann.

Samferdsel er et viktig område for fylkeskommunen. KrFs hovedfokus innen området har vært å gi hele Rogaland trygge og gode veier. I så måte er vi glade for å få gjennomslag for økte midler til drift, veivedlikehold og flomsikring av fylkesveiene. Også opprettelse av en arbeidsgruppe for tunnelsikkerhet samt arbeidet for å få Rogaland som en trafikksikker fylkeskommune, har vært viktig.

KrF har vært pådriver for å ikke inkludere kutt i hurtigbåttilbudet allerede fra 2019, og at det jobbes inn mot stortinget for å få kompensert for det store bortfallet av inntekter til hurtigbåter. KrF har også fått inn en opsjon på ferge 3 i Finnøysambandet – som vi håper vil kunne gi et godt og forsvarlig tilbud til alle øyene i Ryfylke.

Innen kollektivområdet har fylkestinget vedtatt en utredning rundt innføring av klippekort, hvor en f.eks. å betale for 3 reiser og få 5 reiserDet blir også innført en ordning hvor barnebilletter blir gratis til barna fyller 6 år. For spesielt de som bor i distriktene har fylkestinget vedtatt at det skal jobbes med å få til overgangsbilletter mellom Kolumbus og Kystbussen. På lenger sikt skal en også jobbe for en bedring av busstilbudet på Haugalandet.

Fylkeskommunen har ansvaret for tannhelse, og i så måte er vi glad for fylkeskommunens vedtak om utredning av studentrabatt innenfor Tannhelse Rogaland.

Bymiljøpakken på Nord-jæren har fått mye oppmerksomhet. Rogaland KrFs syn på bompenger er at bompenger kan benyttes til å finansiere samferdselsprosjekt. Vi mener at byområdene i Rogaland trenger omstilling fra stor privatbilisme til kollektive transportformer. Bruk av bompenger og rushtidsavgift er derfor virkemidler vi har måtte ta i bruk. Mange av innbyggerne må legge om sine vaner om vi skal lykkes i dette. Noen av innbyggerne i byområdene har derimot ikke mulighet til å legge om vanene. Dette kan for eksempel være småbarnsforeldre, mennesker med utfordrende transportbehov og frivillige lag og organisasjoner. Når alternativene ikke finnes, viser dette hvor at bompenger ikke godt nok fungerer som en skatt uten noen form for sosial differensiering. Fra Rogaland KrFs fylkestingsgruppe tatt vi derfor tatt initiativ i forhold til KrFs stortingsgruppe for å se på alternativer til bompenger. Vi er godt fornøyd med at flere av KrFs representanter tidligere i høst innleverte et forslag på stortinget hvor de ber regjeringen utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens bompengesystem.

Når det gjelder problemene med rushtidsavgiften, har fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal bedt om en redegjørelse fra Statens Vegvesen om hvorfor bilistene har blitt feilbelastet. Slike feil som media har omtalt de siste dagene er ikke akseptable, og en må derfor få ryddet opp i dette, sier Tengesdal.

2018 har vært et innholdsrikt, spennende og travelt år i fylkestinget. Vi vil takke for både innspill og omtanke gjennom arbeidsåret. Neste år er det valg til kommunestyrer og fylkesting, det blir nok både spennende og krevende.  Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år.