Fullt gjennomslag for Barnas transportplan i Stortinget

– KrF får fullt gjennomslag for Barnas transportplan i Stortinget i dag. Det er avgjørende viktig at barn og unges sikkerhet prioriteres høyt når fremtidens transportløsninger utformes. Barnas transportplan skal nå vedtas i Stortinget hvert fjerde år, sier samferdselspolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

I dag vedtar Stortinget at det utarbeides en egen Barnas transportplan i forbindelse Nasjonal transportplan. 

– Løsninger for barn og unges trafikksikkerhet samles nå i et eget kapittel når neste Nasjonal transportplan skal vedtas. Det skal sikre at hensynet til barn og unge blir bedre ivaretatt enn i dag, sier Grøvan.

Konkrete tiltak

– I dag ferdes barn, syklister, rullestolbrukere og barnevogner mange steder i samme kjørefelt som tungtrafikk, biler og traktorer. Dette er helt uakseptabelt. Vi trenger en bred gjennomgang av utfordringene, og konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen tryggere og sikrere for barn og unge som ferdes i trafikken, sier Grøvan.

Et eksempel på trafikksikringstiltak er sikre soner – såkalte hjertesoner – rundt skolene. Sikre soner innebærer at et område rundt skolen skjermes for biltrafikk, eller at farten i det minste begrenses til 30 kilometer i timen. Andre aktuelle tiltak er at holdeplassene for skoletransport utformes slik at elevene i størst mulig grad slipper å krysse veien eller slik at de har planfri gangvei, men også obligatorisk merking av skolebussene. Andre viktige tiltak for barn og unge er utbygging av gang- og sykkelveier, flere trygge krysningspunkter, lysregulering av farlige kryss og hyppigere kontroller av bilbeltebruk og sikring av barn i bil.

– Jeg er glad for at Stortinget i dag støtter KrFs forslag om en egen Barnas transportplan og løfter barn og unges trafikksikkerhet spesielt i forbindelse med Nasjonal transportplan, avslutter Grøvan.