Full KrF-seier for tidlig innsats i skolen

– Det er en stor og viktig seier for elevene at vi nå har fått gjennomslag for en lærernorm. Det innføres en norm for lærertetthet som sikrer flere lærere slik at hver enkelt elev kan få bedre oppfølging. Vi har også fått på plass en mer fleksibel kontantstøtte som gjør det lettere for familiene å kombinere kontantstøtte med jobb og barnehage. Og vi har fått inn at det i pleiepengeordningen gis 100 prosent kompensasjon for hele femårsperioden, uttaler KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad og representanter fra de tre andre ikke-sosialistiske partiene på pressekonferanse

– Jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for en lærernorm som er en stor og viktig seier for elevene. I budsjettforhandlingene har vi prioritert høyt å innføre en norm for lærertetthet som sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn, i snitt per skole. Lærernormen innføres delvis i 2018, og med full virkning i 2019.

Lettere hverdag for småbarnsfamiliene

– Kontantstøtten er viktig for familienes valgfrihet. KrF har nå forhandlet frem en mer fleksibel kontantstøtte som skaper en lettere hverdag for familiene der de kan kombinere barnehage og kontantstøtte. Dette har mange foreldre tatt opp med meg, sier Ropstad.
– KrF har fått gjennom økt permisjon for tvillingforeldre, slik at både mor og far kan være hjemme med barnet de første fire månedene. Flerlingeforeldre får også utvidet permisjon. KrF sier nei til tvillingabort, og det er viktig at vi gjør det lettere for foreldre i denne situasjonen og med store omsorgsoppgaver å kunne ta seg av barna sine, sier Ropstad.

Pleiepenger og dagpenger på plass

– KrF mener det er et politisk ansvar å legge til rette for at barn og familier med ekstra utfordringer får den støtten de trenger. Derfor har KrF kjempet for pleiepengeordningen. Nå har vi fått gjennomslag for 100 prosent kompensasjon for hele femårsperioden, i stedet for 66 prosent som ble vedtatt i vår, sier Ropstad.

– KrF er glad for at regjeringspartiene har gått med på å reversere kuttet i dagpengeordningen. Gruppen som ville miste retten til dagpenger med regjeringens forslag er trolig mennesker som allerede har ganske lave utbetalinger og som allerede har en økonomisk motivasjon for å komme i arbeid. Dette ville økt presset på andre ytelser, som sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, og flere ville skyves lenger unna arbeidsmarkedet. Nå kan disse menneskene gå et lysere år i møte, sier Ropstad.

KrF redder frivilligheten

– KrF har rettet opp mange kuttforslag og fått til ekstrabevilgninger til mange gode og viktige tiltak og frivillige organisasjoner. Det inkluderer også tilskudd til alle frivillige organisasjoner over Landbruks- og matdepartementets budsjett, sier Ropstad.

– Vi har kjempet for den frivillige sektoren i budsjettforhandlingene. KrF er glad for at vi med budsjettavtalen kommer ett skritt videre på veien mot full momskompensasjon for frivilligheten. 75 mill. kroner dekker ikke det totale behovet, men det er et skritt på veien, fortsetter Ropstad.

KrF mener også det er svært viktig at forliket ikke innebærer at regjeringens forslag til løsning på de historiske pensjonsutfordringene for ideelle aktører vedtas. Arbeidet med å finne en god løsning på dette spørsmålet må fortsette i Stortinget.

– KrF har fått på plass igjen spesielle rettshjelptiltak som NOAS, Gatejuristen, JURK og JussBuss. Det er viktig for de som nettopp trenger det mest, understreker Ropstad.

Flere kvoteflyktninger og 1 prosent bistand

– 65 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, og antall flyktninger som kommer til Norge har blitt sterkt redusert de siste to årene. Jeg er derfor glad for at KrF og Venstre har nå fått på plass at Norge skal ta imot 1000 flere kvoteflyktninger enn det regjeringen la frem i sitt budsjettforslag, sier Ropstad.

– Vi øker bistanden opp til 1 prosent av BNI og får til viktige grep for å prioritere langsiktig bistand til de fattigste landene i Afrika sør for Sahara. Vi har vært opptatt av å styrke fattigdomsbekjempelsen hjemme og ute, sier Ropstad.

Full kompensasjon til kommunene for eiendomsskatt på verker og bruk

– Eiendomsskatt på verker og bruk har vært en krevende sak for KrF. Dette er en viktig inntektskilde for kommunene samtidig som det er en uforutsigbar skatt for næringslivet. Nå har vi klart å finne en løsning med å ta ut kraftlinjer som halverer skattetapet for kommunene, og i tillegg en kompensasjonsordning som så å si kompenserer skattebortfallet til kommunene helt. Vi mener at vi har funnet en løsning som ivaretar hensyn både til industri og kommuner. Nå er det større sjanse for etablering av ny industri og viktige arbeidsplasser i distriktene, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.

 

Last ned hele budsjettavtalen (PDF, 394 kB) her

Last ned anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2018 (PDF, 135 kB)