Friskolenes livsgrunnlag trues!

Bilde: Pixabay

Uttalelse fra Trøndelag KrFs fylkesårsmøte 5. mars 2022

Statsbudsjettet som er lagt frem for 2022 inneholder en alvorlige feil i beregningen for driftstilskuddet til friskolene. Driften av mange viktige skoleinstitusjoner i Norge står nå i fare.

Trøndelag KrF krever:

  1. At friskolene sitt verdifulle bidrag for å sikre mangfold og elevene sine valgmuligheter sikres etter intensjonen i Friskoleloven.
  2. At Støre-regjeringen i revidert statsbudsjett for 2022 retter opp i det økonomiske uføre for friskolene etter at driftstilskuddet er beregnet med tall fra rapporteringen i 2020.
  3. At tilskuddet blir beregnet fra gjennomsnittlige driftsutgifter beregnet fra tidligere normalår i revidert statsbudsjett for 2022.
  4. At denne oppjusteringen av driftstilskuddet effektueres så raskt som mulig for å sikre driften av friskolene.

Trøndelag KrF krever en justering av driftstilskuddet i revidert statsbudsjett for 2022. Uten en slik justering trues både arbeidsplasser, elevplasser, undervisningskvalitet, drift og selve intensjonen med friskoleloven. Det at reduksjonen i driftstilskuddet ble varslet først i oktober 2021 etter at ansettelser, fagtilbud og klasseinndelinger var gjort, gjør også at de påkrevde innsparingene er blitt en umulig oppgave for friskolene.

Friskolene sin viktigste inntekt er driftstilskuddet de får over statsbudsjettet og som har hjemmel i Friskoleloven. Dette tilskuddet skal ifølge loven beregnes til 85% av «gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole».

Grunnlaget for beregningene er utgiftene i den offentlige skolen gjort i siste godkjente regnskapsår registrert i KOSTRA. Ut fra denne ordningen er tilskuddet til friskolene i 2022 beregnet ut fra regnskapsrapporteringen som er gjort av de offentlige skolene i 2020 selv om dette var et skoleår som ble preget av den pågående koronapandemien. Tilskuddet er derfor ikke beregnet ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole» slik intensjonen i lovteksten beskriver, men ut fra unntaksåret 2020.

Beregningene som er gjort for tilskuddene til friskolene i 2022 har gitt enn langt større reduksjon enn den kostnadsnedgangen skoledriften i 2020 tilsvarer. Det bør derfor gjøres nye beregninger ut fra forventede kostnader ved normal skoledrift.

Det er et politisk ansvar at intensjonen i friskoleloven om tilskudd etter «gjennomsnittlige driftsutgifter» følges. Budsjettfremlegget fra Solberg-regjeringen i Prop. 1 S (2021-2022) lover en ny gjennomgang av beregningene før revidert statsbudsjett, og gir en forståelse av at driftstilskuddet kan økes om beregningsmodellen får urimelige utslag for friskolene. Denne ordlyden ble stående også etter regjeringsskiftet, og KrF forventer derfor at driftstilskuddet til Friskolene økes så raskt som mulig.

Friskolene er avhengige av forutsigbarhet for å kunne drive skoler på en forsvarlig og god måte, og endringene i bevilgninger har nå gjort at disse skolene har havnet i en alvorlig og uholdbar økonomisk situasjon midt i et pågående skoleår.

Friskolene har gjennom lange tradisjoner gitt et viktige bidrag til mangfold og elever sine valgmuligheter i det norske samfunnet, og dette ønsker KrF å sikre også for fremtiden.

————

Kontakt for uttalelse:

Geirmund Lykke, geirmund.lykke@trondheim.kommune.no, 916 66 537

Majen H. Sævik, majen@kvt.vgs.no, 930 93 307