Fremtidens lokalsykehus bør ha akuttkirurgi

– KrF stiller seg kritisk til å fjerne akuttkirurgien fra mindre sykehus. Det er ikke faglig grunnlag for å si at akuttkirurgien ved de små sykehusene gir et dårligere tilbud til pasientene, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF.

Bilde av Olaug Bollestad

Bollestad understreker at akuttkirurgi kan være helt nødvendig ved de mindre sykehusene ved uavklarte tilstander eller når det oppstår komplikasjoner underveis, eksempelvis ved en fødsel.

– Akuttkirurgien henger nøye sammen med fødetilbud og indremedisinen. Fjernes akuttkirurgien, svekkes det resterende tilbudet. Flyttes hele akuttkirurgien til større sykehus kan det også få en selvforsterkende effekt på små fagmiljøer som man frykter at skal svekkes som følge av sentralisering, påpeker hun.

KrF er særskilt opptatt av en helhetlig gjennomgang av den akuttmedisinske kjeden i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Når folk blir akutt syke eller skadet, må de få rask hjelp, uavhengig av hvor de bor. Akuttberedskap og prehospitale tjenester er kjelleren i sykehus-Norge. KrF er opptatt av at planen må ivareta helheten i den akuttmedisinske kjeden, fra legevakt, ambulanse, luftambulanse – til akuttbehandling i sykehusene, sier Bollestad.

Nødvendig med en nasjonal helse- og sykehusplan
KrF har lenge ønsket en Nasjonal helse- og sykehusplan som forankrer utviklingen av spesialisthelsetjenesten både lokalt og nasjonalt.

– Gode og likeverdige helsetjenester er et politisk ansvar. Planen må legge konkrete føringer for hvordan sikre at pasientene får helsetjenester av høy kvalitet til riktig tid. Den må også romme virkemidler for å sikre kompetanse til å møte fremtidens behov, og en helhetlig oversikt over investerings- og vedlikeholdsbehovet i sektoren, avslutter Bollestad.