Fremtidens familiepolitikk

For KrF er det en viktig oppgave i å ivareta familiers behov og legge til rette for en samfunnsutvikling som støtter opp om familiene. KrF vil gi familier en bedre hverdag med økt fleksibilitet, gjennom flere tiltak:

Mor, far og smilende datter

KrF vil: 

  1. Bevare og styrke barnetrygden: KrF skal være garantisten for fortsatt universell barnetrygd for alle og en vesentlig økning i beløpet.
  2. Bevare og forbedre kontantstøtten: KrF vil gjøre det mye enklere å kombinere kontantstøtte med barnehage, slik at ettåringer kan få en gradvis introduksjon til barnehagelivet. Vi vil også kombinere kontantstøtten med språkopplæring og barnepass for minoritetsforeldre som trenger det.
  3. Ta tak i tidsklemma: KrF ønsker nye og konkrete tiltak som kan avhjelpe den tidsklemma mange familier opplever. 
  4. Forebygge vold i nære relasjoner og sette barns behov i sentrum.

KrFs politikk skal tilrettelegge for gode hverdagsliv og en trygg oppvekst. Det handler ofte om mer fleksibilitet; i økonomien, tiden sammen eller i forholdet mellom familieliv og jobbforpliktelser.

KrF vil styrke tilbudet om samlivskurs/parterapi/familieterapi og gjøre dette til en lovbestemt rett innen tre uker slik ordningen er for mekling ved samlivsbrudd.

KrF er garantisten for den universelle barnetrygden. Vi vil at barnetrygden økes betydelig for alle og skattlegges slik at den økes mest for de med lave inntekter og mindre for de som har høye inntekter. Ordningen sikrer på denne måten både styrking av økonomien for alle barnefamilier og en større grad av sosial utjevning.

Ingen utredninger og forskningsrapporter har argumentert med barns beste når de kritiserer kontantstøtten. Argumentene gjelder arbeidslinja og integreringsutfordringer. Men dette løses ikke ved å fjerne et viktig velferdsgode som styrker valgfriheten og kan motvirke fattigdom i minoritetsfamilier.

En familiepolitikk for fremtiden tar heller tak i de aktuelle utfordringene, forbedrer kontantstøtten og gjør den mer relevant. En god kontantstøtte er også en understreking fra samfunnet av at det ikke er et mål at familier skal være mest mulig rike. Derfor foreslår vi følgende forbedringer i tilknytning til kontantstøtten: 

  • For innvandrerforeldre som ikke har gjennomført språkopplæring, vil vi kombinere kontantstøttemottak med språkopplæring og barnepass.
  • Vi vil ha flere åpne barnehager med integreringsfokus.
  • Vi vil styrke kvaliteten i barnehagene ved å innføre en bemanningsnorm, utdanne flere barnehagelærere og øke andelen av fagutdannede.
  • Vi vil lovfeste ettåringers rett på deltidsplass i barnehagen i kombinasjon med kontantstøtte.
  • Vi vil sikre mulighet for kombinasjon av kontantstøtte og barnehage uten ekstra trekk. Dette gir foreldre fleksibilitet til å gi de minste en rolig og gradert start på barnehagelivet.

Fremtidens familiepolitikk skal favne alle typer familier, bygge på aktiv utjevning av sosiale forskjeller, styrking av fellesskapsløsninger og kamp mot utenforskap.

KrF skal være fremtidens familieparti. Da må vi gi gode løsninger på en av de største utfordringene familiene strever med, nemlig tidsklemma. Det gjelder også etter småbarnsperioden.

Nye tiltak bør utredes av et offentlig nedsatt tidsklemmeutvalg. Det gjelder ikke bare mer fleksibilitet i forhold til jobbforpliktelser og bedre foreldrepermisjonsordninger, men også andre tiltak, som for eksempel muligheten for en ny type tidskonto-ordning. Aleneforeldres utfordringer må belyses spesielt.

Fremtidens familiepolitikk fortsetter forebygging mot vold og overgrep i nære relasjoner. Opptrappingsplanen for å hindre vold mot barn og tredoblingen av regjeringens innsats på området, samt styrking av barnehusene, var gode bidrag KrF fikk inn i budsjettet for 2017.

KrF vil fortsette oppfølgingen med konkrete tiltak, fordi vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Fremtidens familiepolitikk må være offensiv på dette området også – for barnas skyld.