Fossilfri transport

Norge må lede an innen fossilfri transport

Kristelig Folkeparti vil ha en mer offensiv politikk for å gjøre hele transportsektoren utslippsfri – og utvikle løsninger som gjør det mulig for andre land å følge etter.

Transport utgjør en vesentlig del av utslippene som er i ferd med å endre verdens klima. Om vi skal nå målet om å begrense klimaendringene til 1,5 grad, er verden nødt til å fase ut all bruk av fossile drivstoff. Ved å gå foran i utviklingen, kan Norge utvikle løsninger som også skaper nye arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet.

 

Skipsfart

Norge har en unik mulighet til å være landet som utvikler fremtidens skipsfart. Norske verft har allerede levert batteridrevne ferjer, fiskebåter og arbeidsbåter for havbruksnæringen, og vi kan i 2021 bli først i verden med å ta i bruk en hydrogenferge. KrF vil stille krav om at hele fergeflåten skal over på batteri eller hydrogen innen 2030, og vi vil gi støtte til utvikling av utslippsreduksjoner for skip i alle kategorier. I tillegg må vi bygge ut landstrømanlegg i alle norske havner.

 

Tungtransport

Den første batteridrevne lastebilen er allerede i bruk, hydrogendrevne lastebiler er på vei, og bærekraftig biodrivstoff er på markedet. KrF vil gjennom avgifter og støtteordninger gjøre batteri, hydrogen, bærekraftig biodrivstoff og overføring til tog lønnsomt nok til at all varetransport på land er fornybar i 2030.

 

Kollektivtransport

Stortinget har allerede bestemt at kollektivtrafikken ”som hovedregel skal benytte null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff”. KrF vil elektrifisere alle jernbanestrekninger og stille krav om at alle nye kjøretøy/fartøy til kollektivtransport skal være fossilfrie innen 2025.

 

Anleggsarbeid

Anleggsvirksomhet utgjør en stor del av transportutslippene. KrF vil stille krav om at alle nye anleggsmaskiner på større anleggsplasser skal være fossilfrie senest fra 2025.

 

Personbiler

Norge er verdensledende på overgang til elbiler – og norske selskaper er allerede i gang med å utnytte mulighetene ved å være tidlig ute med å levere løsninger for lading og fylling av hydrogen. Norske biler har en levetid på over 15 år. Det haster derfor med å fase ut salget av fossile biler.

KrF mener det må lovfestes at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025, slik at hele bilparken er utslippsfri i 2040.

 

Fly

KrF vil innføre økte avgifter på fossilt flydrivstoff og gi gode rammebetingelser for produksjon av bærekraftig biodrivstoff og utvikling av flydeler som vil redusere utslippene, med mål om at også flytrafikken skal være fossilfri.

KrF vil se nærmere på elektrifisering av kortdistansefly.