Forsvar og beredskap

KrFs landsmøte vil stoppe den nedbyggingen av Heimevernet som regjeringen og Arbeiderpartiet ga flertall for ved behandlingen av ny langtidsplan for Forsvaret. KrF vil øke den faktiske bemanningen og sikre Heimevernets evne til å bidra i samfunnets beredskap og ivareta lokal trygghet over hele landet.

Norge må ha et moderne og sterkt forsvar tilpasset de nasjonale behov og våre forpliktelser som medlem av forsvarsalliansen NATO. KrF vil vurdere en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 % av BNP.

Vedtaket av ny langtidsplan for forsvaret gir økte økonomiske rammer de nærmeste årene knyttet til store investeringer i kampfly, maritime overvåkningsfly, ubåter, etterretningskapasitet og cyberforsvar. Utsettelsen av beslutninger om landmakten i påvente av landmaktstudien skaper imidlertid usikkerhet for Hæren og Heimevernet.

Heimevernets avdelinger har en meget høy reaksjonsevne og vil raskt kunne stille med godt trent personell til løsning av militære oppdrag eller til støtte for det sivile samfunn. Derfor børHeimevernets bemanning og områdestruktur holdes oppe og ikke reduseres slik Stortingets flertall vedtok ved behandlingen av langtidsplanen for forsvaret.

Forsvarslovens § 5 fastslår at «Heimevernet skal delta i territorielle operasjoner som en del av nasjonale fellesoperasjoner, og i vernet av heimtrakten». Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver. KrFs landsmøte mener at bare Heimevernet har den størrelse og geografiske utbredelse trengs for å ivareta det landsdekkende lokale territorielle ansvaret (LTA) i det nasjonale forsvaret. Forutsetningen om en landsdekkende lokal tilhørighet tilsier at HV-strukturen ikke reduseres.

Heimevernets lokale territorielle ansvar innebærer for det første et ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig, og dernest et ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter.

Heimevernet skal beskytte militær yteevne, kritisk infrastruktur og lokalbefolkningen i Heimevernområdene.  KrFs landsmøte mener sikring av objekter i kystsonen fremdeles skal løses av Sjøheimevernet.

KrFs landsmøte vil ellers framheve Heimevernets viktige rolle når det gjelder vakthold og sikring av allierte mottakssteder og viktige transporter, samt styrke beskyttelsesoppdrag som del av daglige operasjoner i fredstid.

Heimevernets samarbeid med politi og andre sivile aktører må utvikles videre som ledd i en generell styrking av samarbeidet mellom politi og forsvar. Dette er viktig for best mulig å kunne håndtere ulike oppgaver innen samfunnets beredskap i en rekke forskjellige krisesituasjoner, fra naturkatastrofer til risiko for terror.

KrFs landsmøte viser til at Hæren har betydelige investeringsbehov i materiell og mener det er nødvendig å sikre Hæren i Nord-Norge egnet helikopterkapasitet for årene framover. Et sterkt helikoptermiljø ved Bardufoss er nødvendig i lys av at forsvarets hovedtyngde fortsatt skal ligger i Nord-Norge. KrF stemte ved behandlingen av langtidsplanen også mot vedtaket om å nedlegge Andøya flystasjon, som har unike kvaliteter som base for maritim overvåkning i Nord-Norge. Også Luftforsvarets skolesenter på Kjevik ble vedtatt nedlagt.  Landsmøtet mener disse vedtakene må vurderes på nytt til høsten basert på oppdaterte kostnadsberegninger.

Cyberforsvaret og sivil beredskap må styrkes

Sikker kommunikasjon er viktig. Med økende bruk av internettbaserte tjenester i offentlige etater og samfunnet forøvrig, kan sårbarheten bli stor. Sikkerhetsløsninger for brukeren er nødvendig ved for eksempel dataspionasje eller en langvarig svikt i energi- og kraftforsyning og telekommunikasjon. Løsninger må skje automatisk.

Erfaring viser at god lokalkunnskap er avgjørende i en krisesituasjon. Både sivil og offentlig beredskap må innrettes slik at den blir ivaretatt. ROS-analyse og beredskapsplaner er kommunens ansvar. Hver kommune må ha en detaljert plan og øvelser for de ansatte. I tillegg bør alle innbyggere ha en egen beredskap for å være forberedt på uforutsette hendelser.