Står sammen om løsninger for jobber og bedrifter

Fredag la regjeringen frem den første økonomiske krisepakken for næringslivet. Målet er å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug foran Stortinget
Stortingsrepresentant Tore Storehaug.

Gjennom helgen har KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storhaug, og alle de andre partiene jobbet sammen for å komme frem til en tverrpolitisk enighet om denne pakken.

– Vi politikere må stå sammen for å finne svar på hvordan vi skal forholde oss til en situasjon som stadig endrer seg, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i KrF. 

Sikre inntekt og unødige konkurser
Den tverrpolitiske enigheten ble presentert mandag morgen. Tiltakene som ble presentert dreier seg først og fremst om å unngå unødige konkurser og oppsigelser og sikre inntekten til dem som står i fare for å miste den i en usikker tid.

– De neste dagene og ukene vil kreve mye av oss alle. Liv og helse kommer først. Samtidig vet vi at mange vil oppleve å bli permittert eller at bedriften de jobber i trues av konkurs. Da må vi gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser og sikre familiene økonomisk trygghet. Det vil disse tiltakene bidra til, sier Tore Storehaug. 

Spesielt med tanke på at de med den laveste inntekten
Forslagene som presenteres vil bidra til å styrke ordningen for arbeidstakere som blir permittert, selvstendig næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. Det blir også gitt nye tiltak for bedrifter og bransjer. 

– Vi trenger omfattende tiltak for å berge både familiers økonomi og folks arbeidsplasser gjennom krisen. Det vi er blitt enige om nå er laget spesielt med tanke på at de med den laveste inntekten ikke skal rammes for hardt. Det er helt nødvendig i denne situasjonen, sier Tore Storehaug.

Alle de politiske partiene står nå sammen om å finne løsninger i en krevende tid.

 

 

 

 

 

Fakta om forslagene til vedtak fra Stortinget

Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge

Pr. 16.03.2020 kl. 08.45

 

A) TILSTREKKELIGE MIDLER TIL KRISEHÅNDTERING I FØRSTE LINJE

Partiene forutsetter at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp mm knyttet til korona-pandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, løpende tilføres de midler som trengs. Partiene legger til grunn at regjeringen når nødvendig legger frem ytterligere forslag, og partiene er beredt til å sørge for at Stortinget bevilger nødvendige økonomiske midler for å håndtere krisen.

 

Partiene ber regjeringen legge til rette for at involverte offentlige instanser som skal håndtere korona-pandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

 

B) SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET

Situasjonen for svært mange ansatte, bedrifter og selvstendig næringsdrivende er svært alvorlig og raskt eskalerende. Allerede har et stort antall bedrifter i et bredt spekter av bransjer varslet om oppsigelser, permitteringer og mulige konkurser. Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak med rask effekt for å sikre næringsdrivendes likviditet.

 

Vi vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen.

 

C) PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene, knyttet til korona-pandemien. Samtidig mener partiene det i denne situasjonen er viktig å se reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger i sammenheng, og at regelverket så langt som råd er likt, uavhengig av om arbeidstaker er permittert, syk, hjemme med barn eller i karantene. Partiene er opptatt av å redusere kostnader for næringsdrivende knyttet til omsorgspenger og sykepenger, bedre inntektsdekning for arbeidstakere ved permittering og for selvstendig næringsdrivende ved inntektstap som følge av korona-pandemien.

 

Partiene er enig om følgende tillegg til regjeringens forslag:

 

Permittering

·       Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 

Sykepenger

·       Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 

Omsorgspenger

·       Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

·       Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·       Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

 

 

C) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

 

Stortinget ber regjeringen: 

·       Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

·       Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

·       Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

 

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

·       Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

·       Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

·       Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

 

D) Sosiale ytelser

·       Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

·       Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.