Forbud mot konverteringsterapi skal ikke bryte ytringsfriheten eller trosfriheten

Det sier KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad om lovforslaget kulturdepartementet legger ut på høring i dag.

Kjell Ingolf Ropstad
Foto: Barne- og familiedepartementet

– Dette er ikke et forbud mot sjelesorg, forbønn og veiledning. KrF vil beskytte barn og sårbare voksne. Det vil også være avgjøre å sikre at en eventuell ny lov ikke bryter trosfriheten eller ytringsfriheten i Norge, sier Ropstad.

Nå ber regjeringen om innspill på om grensene er satt rett.

Viktige avveiinger

Kulturdepartementet sender nå et forslag til lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. KrF har vært opptatt av å høre dette åpent, uten bastante konklusjoner, fordi en slik lov må beskytte de den har som formål å beskytte, men ikke få utilsiktede konsekvenser.

– Kartlegging og historier fra media har vist eksempler på konverteringsterapi rettet mot barn og mot voksne i en sårbar situasjon. I eksemplene har disse blitt utsatt for uholdbart press og skadelig behandling. En lovregulering av konverteringsterapi skal bidra til å hindre dette, sier Ropstad.

– Dette medfører noen krevende avveiinger, og det er vanskelig å vurdere hvor grensene skal settes på hva som skal være tillatt og ikke. Derfor skal forslaget til regulering nå sendes på høring og det bes om innspill på om grensene er satt på de rette steder, sier han.

Det vil aldri være aktuelt for KrF støtte et lovforslag som bryter med trosfriheten eller ytringsfriheten i Norge. Det skal selvsagt være rom for bønn og samtale.

– Kjell Ingolf Ropstad

Her kan du lese mer om forslaget:

Kulturdepartementet sender i dag ut et forslag til lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring.

Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Departementet foreslår et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn. Departementet mener som utgangspunkt at et slikt absolutt forbud også skal gjelde barn som nærmer seg myndighetsalder, men har falt ned på å holde spørsmålet om aldersgrensen skal settes til 16 eller 18 år åpent i høringen. Grunnen til dette at et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi på eldre ungdommer reiser noen særskilte menneskerettslige problemstillinger knyttet til barnets rett til selvbestemmelse og religionsfrihet.

Det foreslås videre at det skal være ulovlig å utføre konverteringsterapi overfor voksne der det ikke foreligger samtykke eller der handlingen begås under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.

I tillegg til et forbud mot å utføre konverteringsterapi, foreslår departementet et forbud mot å forlede noen eller ved utilbørlig press tvinge noen til å motta konverteringsterapi i Norge eller i utlandet. Departementet drøfter og holder det åpent om et slikt medvirkningsforbud skal være mer vidtrekkende der barn sendes til utlandet med den hensikt at barnet der skal gjennomgå konverteringsterapi.