For svak innsats for familiene, eldre og helse

– KrF prioriterer kampen mot barnefattigdom og å gi barna en bedre hverdag. I en tid hvor det fødes stadig færre barn, etterlyser KrF forbedringer for familiene. Bemanningsnormene i barnehage og skole må følges opp, slik at hvert enkelt barn kan bli sett. Vi trenger målrettede økninger for eldre og sykehusene. Dessuten er vi opptatt av å styrke fattigdomsbekjempelsen hjemme og ute, så vel som å bedre innsatsen for klimaet og verdiskapingen i hele landet, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Daniel Mork/Flipfilm

Familie og menneskeverd

– Barnetrygden står stille og har ikke vært økt siden 1996. Samtidig har andelen barn som vokser opp i fattige familier økt fra 4 pst. på 1990-tallet til 10 pst. nå, og det fødes færre barn. Det er et stort paradoks, som vi som politikere må ta tak i, sier Ropstad.

– Foreldrepengene for de som ikke har vært i jobb er heller ikke økt. De får i dag bare 63.000 kroner i foreldrepenger, mot rundt en halv million kroner for yrkesaktive. Det er en urettferdig forskjellsbehandling av kvinner. De som har mest fra før, får mest. Mest alvorlig er det at ordningen bidrar til at noen barn ikke blir født. Nesten halvparten av de som tar abort er uten jobb, sier Ropstad.

– Det er også klart at regjeringens oppfølging av opptrappingsplanen for innsats for barn som utsettes for vold og overgrep må styrkes, og at vi trenger en offensiv styrking av barn og unges psykiske helse, sier Ropstad.

Tidlig innsats i barnehage og skole

Like muligheter for alle barn er fundamentet for et varmere og mer inkluderende samfunn. Det finnes ingen bedre måte å styrke fremtidens arbeidskraft på enn å investere i barns trygghet, utvikling og læring. Tidlig innsats i et barns liv er mer virkningsfullt enn arbeidsmarkedstiltak og skattelette for å realisere menneskers muligheter.

– Til høsten gjennomføres KrFs lærernorm som gir flere lærere i skolen – særlig på de viktige, første fire klassetrinnene. Vi er opptatt av at reformen iverksettes på en ordentlig måte til beste for elevene, blant annet med tilstrekkelig øremerkede midler til kommunene, sier Ropstad.

– Bemanningsnormen for barnehagene som sikrer at barna i større grad kan bli sett og ivaretatt, er viktig for KrF å gjennomføre på en måte som sikrer både kommunale og private barnehager, sier Ropstad.

Eldre og helse

– KrF ønsker ikke at effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen skal omfatte helsesektoren. Her er effektiviseringstrykket allerede så sterkt at vi mener bevilgningene til sykehusene bør skjermes fra kutt, sier Ropstad.

KrF er opptatt av å sikre alle eldre en verdig alderdom. Enslige minstepensjonister har fortsatt en inntekt langt under fattigdomsgrensen.

– Lønnsmottakere og andre pensjonister får lavere skatt med dette budsjettet og dermed bedre kjøpekraft. Det får ikke minstepensjonistene, som ikke betaler skatt. Det hadde ikke vært for mye å forvente at regjeringen hadde foreslått en økning i minstepensjonen for neste år, sier Ropstad.

Verdiskaping over hele landet

– KrF er glad for regjeringens satsing på samferdsel og andre områder som er viktige for bedrifter over hele landet. Regjeringen reduserer selskapsskatten, som er den mest uheldige skatten for verdiskaping og investeringer, sier Ropstad.

– Regjeringen reduserer også formuesskatten på arbeidende kapital. Det vil særlig komme mindre bedrifter i distriktene til gode, som i mindre grad kan henvende seg til et internasjonalt kapitalmarked for å sikre finansiering.

– KrF vil i år som i fjor foreslå å fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri import av varer fra utlandet. Den gir en meningsløs avgiftslettelse til utenlandske bedrifter som medfører en konkurranseulempe for norske bedrifter og norske arbeidsplasser, sier Ropstad.

– Det er på høy tid at regjeringen nå vil se på en omlegging av sukkeravgiften på drikkevarer, slik at drikkevarer med høyt sukkerinnhold får høy avgift, mens drikkevarer med lavt sukkerinnhold får lav avgift, slik KrF foreslo i vår. Både de rødgrønne og sittende regjering har styrt med dagens svake innretning, uten å gjøre noe med det. Det har derimot land rundt oss, blant annet Storbritannia, med det resultat at brusprodusentene tilbyr flere sukkerfrie og sukkerreduserte drikker. Slike graderte sukkeravgifter støttes av helsemyndigheter som Verdens helseorganisasjon og støttes også av flere brusprodusenter, som ser at dette er fremtiden i kampen mot fedme og diabetes, sier Ropstad.

Bistand til verdens fattige

– For KrF er ansvaret for det globale fellesskapet avgjørende. Det er gledelig at regjeringen for neste år innfrir Stortingets mål om 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand, sier Ropstad. 

– KrF er imidlertid også svært opptatt av hvordan bistandsmidlene brukes. KrF vil prioritere bistand til helse og utdanning i fattige land, herunder en styrking av Afrika-bistanden. KrF har i lang tid prioritert helse og utdanning høyest, fordi det gir størst utviklingseffekt, sier Ropstad.

Klima

– FN-rapporten som kom i dag og tallene som er kommet etter klimaloven viser at vi har en stor jobb å gjøre i klimapolitikken. Nå er det alvor. Norge må ta sin del av ansvaret, og da må budsjettet forsterkes, sier Ropstad.

– Klimapolitikken er avhengig av et grønt skatteregime som gjør det lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige valg, og vi må også ta i bruk virkemidler som handler om andre deler av klimapolitikken, avslutter Ropstad.