Flertall for tiltak mot svart arbeid

– Svart arbeid vokser i omfang og truer rettssikkerheten og arbeidslivet. Derfor er jeg glad for at en samlet finanskomité i dag stemmer for mange av KrFs forslag til tiltak mot svart arbeid, sier Hans Olav Syversen.

Bilde av Hans Olav Syversen

– Det gjelder Skatteetatens muligheter til informasjonsinnhenting, bevissikring, og informasjonsdeling, bedring av ordningene for skatteattest og id-kort og holdningsskapende arbeid, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.
 
– Svart økonomi er et alvorlig samfunnsproblem: Statens skatteinntekter reduseres og grunnlaget for velferden svekkes, konkurranseforhold mellom seriøse og useriøse bedrifter blir ulike, respekten for lover og regler svekkes og arbeidstakernes rettigheter undergraves, sier Syversen.
– Skatteetatens taushetsplikt må ikke fungere som et skalkeskjul for ulovlig virksomhet. Det er betenkelig at ileggelse av skjerpet tilleggsskatt – som noen ganger brukes som et alternativ til vanlig straffeforfølgelse – er en opplysning som Skatteetaten i dag ikke kan gi videre til andre etater. Som argument mot å gjøre noe vises det til skattyters rettssikkerhet. Men hensynet til å unngå svart arbeid må være det mest tungtveiende; til syvende og sist vil også skattyters rettssikkerhet rammes når den svarte økonomien blir omfattende. Også for skatteattestene må hensynet til å motvirke svart arbeid veie tyngst, sier Syversen.

– Holdningsskapende arbeid er sentralt. Kjøper du svart, bidrar du til at arbeidstakerne går glipp av rettigheter og beskyttelse som det norske arbeidslivet gir. Du risikerer indirekte å støtte prostitusjon, narkosmugling og hvitvasking av penger. Vi snakker her om den utenlandske maleren som maler fasaden, anleggsgartneren som legger kantstein i hagen, eller personen som vasker huset, sier Syversen.

– Dessverre fikk vi ikke samarbeidspartiene med på forslaget om å sikre alle faste ansatte i bemanningsselskaper garantilønn, slik byggenæringen ønsker. Mange bemanningsselskaper har arbeidsavtaler hvor faste ansatte ikke får lønn mellom oppdrag. I tiden mellom oppdrag eksisterer verken arbeidstakers eller arbeidsgivers primære plikter. Hvis alle bare er oppdragsgivere og ingen har arbeidsgiverhatten på, risikerer vi ansvarspulverisering og et useriøst arbeidsliv, sier Syversen.

Her er de fem forslagene fra KrF som stortingsflertallet i dag støtter:
 
1.    Stortinget ber regjeringen utrede om Skatteetaten kan få bedre muligheter til å innhente relevant informasjon og sikre bevis, blant annet gjennom beslag.
2.    Stortinget ber regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon, som for eksempel ileggelse av skjerpet tilleggsskatt og manglende levering av selvangivelse, med andre offentlige etater, for å bekjempe svart virksomhet.
3.    Stortinget ber regjeringen utrede om systemet med skatteattest kan bedres, slik at skatteattestene blir gyldige i sanntid og dermed blir et bedre virkemiddel i arbeidet mot svart virksomhet.
4.    Stortinget ber regjeringen utrede om id-kort-ordningen (ordningen med HMS-kort) i bygg og renhold også kan legge til rette for at næringsdrivende kan gjøre oppslag  i sanntid mot offentlige registre.
5.    Stortinget ber regjeringen gjennomføre holdningsskapende tiltak som kan bevisstgjøre forbrukerne på at kjøp av svarte varer og tjenester er ulovlig og innebærer støtte til kriminell virksomhet.