Flere tiltak for å bekjempe slaveri

– Det er flere slaver i verden enn noen gang, og Norge må styrke vårt arbeid for å bekjempe vår tids slaveri. Derfor fremmer KrF ni forslag i Stortinget for å styrke etterforskingen mot menneskehandel og bedre situasjonen for ofrene, sier justispolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Bilde av Kjell Ingolf Ropstad foran KrF-pressevegg

Risikoen for bakmenn av menneskehandel er alt for lav, mens risikoen for ofre er alt for høy. Dette må snus slik at det blir tryggere for ofrene og vanskeligere for bakmann. Henleggelsesprosenten av menneskehandelsaker er svært høy. Bakgrunnen for det er at det er kompliserte saker, og politiet har ikke de verktøy de behøver for å etterforske dette på en god nok måte.

– KrF har nå fremmet forslag om at politiet må kunne avlytte bakmenn ved mistanke om menneskehandel, slik at de kan ved mistanke om grov menneskehandel. Dette er noe politiet selv har etterlyst, og som vi håper vil kunne bidra til at flere bakmenn blir straffeforfulgt. Flere verktøy, samt ressurser til politiet slik at de kan etterforske menneskehandel er helt avgjørende i kampen. Vi er derfor glad for at vi fikk gjennomslag for at det skal opprettes EXIT-team som i Bergen som etterforsker menneskehandel i de fem største byene i Norge i budsjettet for 2015. Dette er en start, men vi har en lang vei å gå, uttaler Ropstad.

KrF fremmer også forslag om å gi mennesker som det er sannsynliggjort av norske myndigheter er ofre for menneskehandel skal gis oppholdstillatelse.

– Dette er et veldig viktig tiltak fordi det løsriver oppholdstillatelsen fra straffeforfølgning av bakmenn. Mange ofre for menneskehandel velger å la vær å anmelde bakmenn i frykt for represalier mot seg selv, eller sin familie. Ved å løsrive oppholdstillatelsen fra straffesporet sikrer vi en langt større beskyttelse av offer for menneskehandel, sier justispolitisk talsperson for Krf Kjell Ingolf Ropstad.

Bekjempelse av menneskehandel er svært komplekst og sammensatt, og tiltakene må derfor adresseres på flere områder.

– Vi må få mer informasjon om hva slaveriet faktisk går ut på. Man ser ikke at det er slaveri før man faktisk tror og har kunnskap om at det finnes. KrF mener derfor at vår tids slaveri må inn som pensum i grunnskolen og videregående opplæring, men også som en del av relevante utdanningsløp. Politiet og andre offentlig ansatte må få kunnskap slik at vi kan bekjempe vår tids slaveri, avslutter Ropstad.