Flere og billigere studentboliger

– Med dagens boligsituasjon i universitets- og høyskolebyene går en stadig større andel av studentenes lån og stipend til å dekke boutgifter. Det uheldig og udemokratisk dersom økonomi utelukker grupper fra utdannelse, sier stortingsrepresentant for KrF Geir S. Toskedal.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Dekningsgraden for studentboliger var i 2014 ca. 14 %. Det betyr at det mangler ca. 15.000 boliger for å nå Norsk Studentorganisasjons mål om nasjonal dekningsgrad av studentboliger på 20 %.  – Mangelen på studentboliger er svært frustrerende for studenter som ønsker et rimelig sted å bo. Gjennom statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett for 2015 har KrF vært med på å sørge for at det bevilges penger til å bygge rekordmange studentboliger. Men vi er nødt til å opprettholde denne politiske bevisstheten rundt boligsituasjonen for studentene, og sørge for at tilgangen på rimelige studentboliger fortsetter å øke, fastslår Toskedal.

Byggingen av studentboliger er et samarbeid mellom staten og studentsamskipnadene der staten bevilger tilskudd som dekker en viss andel av utgiftene knyttet til å bygge studentboligene. De siste ti årene har statens andel av byggekostnadene blitt redusert fra 60 % til 33 %. – Dette gapet må studentene dekke gjennom økte leiepriser. Det er svært uheldig, og KrF vil derfor se på om tilskuddsandelen kan økes slik at staten tar en større del av regningen på byggingen av fremtidige studentboliger, sier Toskedal.

Toskedal er også opptatt av studenter skal ha mulighet til å prioritere studier fremfor jobb: – Når boligprisene går opp er flere studenter nødt til å bruke mer tid på inntektsgivende arbeid fremfor å prioritere fremdriften i studiet sitt.  KrF har derfor programfestet en utvidelse av studiestøtteordningen til 11 måneder i året, knyttet opp til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 G per år.

Toskedal avslutter med en melding til studentene: – KrF ønsker årets studenter lykke til og vil jobbe for flere og billigere studentboliger, samt legge til rette for økonomiske ordninger som gjør at de kan konsentrere seg om studiene.