Flere lærere og tidlig innsats er svaret på utfordringene i skolen

KrF mener flere lærere og tidlig innsats er to av de viktigste svarene på utfordringene vi ser i skolen i dag. – Vi må bort fra en «vente og se-» holdning, og sette inn tiltak så tidlig som mulig i opplæringsløpet, sier Hans Fredrik Grøvan.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan
Foto: Gunnhild Sørås

Trontaledebatt i Stortinget i dag
I anledning trontaledebatten i Stortinget i dag, fremmer KrF forslaget om å innføre lærernorm i skolen, at nye kompetansekrav for lærere ikke gis tilbakevirkende kraft og at karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen endres.Det er tre store utfordringer i norsk skole som har fått mye oppmerksomhet de siste årene: frafall fra videregåendeskole, økende behov for spesialundervisning og at altfor mange går ut av grunnskolen uten å ha grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Hver enkelt elev må bli sett
Norsk skole trenger flere lærere som kan se den enkelte elev. -KrF foreslår derfor å innføre en norm for lærertetthet som sikrer at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen på skolenivå ikke overstiger 15 elever i 1.–4. trinn og 20 elever på 5.–10. trinn i ordinær undervisning, forklarer Grøvan.

Nye kompetansekrav til lærere må ikke ha tilbakevirkende kraft
KrF ønsker ikke å avskilte gode lærere, selv om de ikke oppfyller de nye kompetansekravene som ble innført i 2015. -Vi mener at kompetansekravene ikke gis tilbakevirkende kraft, men at lærere med godkjent lærerutdanning fra før 2014 fortsatt gis undervisningskompetanse etter de kravene som gjaldt før 2014, sier Grøvan.

KrF mener i tillegg at karakterkravet i matematikk fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen må endres tilbake til karakteren 3. -Vi trenger flere lærere i skolen og alle gode søkere til lærerutdanningen. Du kan være en utmerket lærer i norsk, engelsk og mat og helse uten å ha karakteren 4 i matematikk, avslutter Grøvan.