Flere gode boligtiltak

– Regjeringens boligstrategi inneholder mye bra, for eksempel når det gjelder informasjon og forenkling. Initiativet om regionale arealstrategier er positivt, fordi vi har et stort behov for å øke boligbyggingen sentralt i byene, særlig i Oslo, sier Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

– Vi må utnytte tomtene bedre ved å bygge høyere, særlig ved kollektivknutepunkt. Slik kan flere få råd til å bo sentralt, og flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport i hverdagen, sier Syversen.

Krav til låntakere og mer informasjon

– Jeg er glad for regjeringens ønske om mer informasjon om gjeld og boligsalg. KrF har lenge ønsket et gjeldsregister i offentlig regi, for å motvirke at folk påtar seg for mye gjeld. Nødvendig hensyn til personvern må ivaretas. Krav om boligtilstandsrapport kan ha mye for seg, for å forebygge rettstvister og uenigheter mellom kjøper og selger. Bolighandel er en av de største handlene vi gjør, og vi er generelt positive til tiltak som sikrer bedre informasjon og rammer rundt bolighandelen, sier Syversen.  

– Jeg vil understreke at krav om låntakeres egenkapital og avdragsbetaling må praktiseres med fleksibilitet. Tiltakene bør ikke ramme førstegangskjøpere urimelig hardt, eller barnefamilier med kortvarige behov for avdragsfrihet i påvente av barnehageplass eller liknende, sier Syversen.

Høyere og grønnere byer

– Regjeringen har flere fornuftige tiltak for å stimulere boligbyggingen, ikke minst initiativet om regionale arealstrategier. KrFs visjon er at flere kan få råd til å bo sentralt uten å måtte ta opp gjeld til pipa, og at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport i hverdagen. Derfor har vi lagt fram forslag i Stortinget om å stille krav til å bygge høyere, særlig ved sentrale kollektivknutepunkt. På den måten kan vi få flere boliger på det samme arealet, vi kan bevare grøntområder og biologisk mangfold i og rundt byene, og vi kan redusere klimautslipp fra biltransport, sier Syversen.

Skatt

– Mange europeiske land har høyere boligskatt enn i Norge. Samtidig har ikke eiendomsskatten stått stille de siste årene. Den kommunale eiendomsskatten har mer enn doblet seg siden 2005. Vi er imidlertid villige til å vurdere økt skatt på bolig nr. 2 og 3, for å vri investeringer fra eiendom til produktiv næringsvirksomhet, avslutter Syversen.