Få på plass en ordning som sikrer likebehandling!

Etter forslag fra Stavanger KrF og Sandnes KrF vedtok fylkesårsmøtet en resolusjon om likebehandling for tapt barndom.

Barnevernssaker er komplekse og krevende. Kommunene har et stort ansvar i å oppfylle lovverket for å ivareta barnas behov for en trygg oppvekst. Dessverre kommer det stadig opp nye saker der det er spørsmål om kommunene har oppfylt sine lovkrav. Dersom noen har blitt sviktet av barnevernet som barn, hatt en tapt barndom og opplever livsbegrensende følger av dette i voksen alder, kan de ha krav på erstatning.

KrF mener at kommunen har et juridisk og moralsk ansvar i saker der barnevernet ikke har gjort en god nok jobb. KrF ønsker en grundig og likeverdig behandling av slike saker. I dag er det en etablert og vanlig praksis at mange kommuner kjøper seg ut av dette ansvaret ved å tegne forsikringer. Dette er så langt KrF kan bedømme en svært uheldig praksis.

Det viser seg at en stor del av kravene som kommer inn blir avvist av kommunene/ forsikringsselskapene. Neste steg for disse tidligere barnevernsbarna blir da å gå rettens vei. Det forutsetter både økonomisk kapasitet og sosial kapital. Det resulterer i at mange hverken orker eller har økonomisk mulighet til å ta saken til rettsapparatet. Det finnes flere eksempler på at personer som har fått sine saker avvist av kommunene, har blitt tilkjent erstatning i rettssystemet.

KrF mener at det må lages en nasjonal oppreisningsordning for denne typen saker, gjerne ut fra modellen som Stavanger kommune hadde i årene fra 2006-2011.

Det må sikres en ordning som sørger for at de personene dette gjelder får lik behandling og hjelp til å få prøvd sin sak. KrF mener kommunene trenger en ordning som er varig, og som sikrer likebehandling. Rogaland KrF ønsker derfor å sikre en nasjonal ordning i oppreisningssaker, som vil gjelde alle, uansett hvilken kommune saken kommer fra.