Etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg

Rogaland KrF mener Sykehusbygg HF bør videreutvikles og få et helhetlig ansvar for bygging og drift av helsebygg.

Illustrajonsbilde fra fylkesårsmøte i 2018
Stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad fikk årsmøte med på en uttalelse om etablering av et eget eier- og forvaltningsselskap for sykehusbygg.

Mange av sykehusbyggene i Norge er i dag ikke i tilfredsstillende stand. Det er et stort vedlikeholdsetterslep i sektoren. En gjennomgang av vedlikeholdsutgiftene i regionale helseforetak viser at nivået på vedlikeholdet varierer mellom de regionale helseforetakene, men at alle ligger under det som er et faglig anbefalt nivå.

Det er en utfordring med dagens system at vedlikeholdsmidler taper i budsjettkonkurransen mot andre driftsmidler. Når vedlikeholdsbehov settes opp mot pasientbehandling, er det naturlig at vedlikeholdsbehovene ikke prioriteres, og dermed øker vedlikeholdsetterslepet enda mer. 

For å sikre midler til verdibevarende vedlikehold, kan det være klokt at ansvaret for vedlikehold og drift av sykehusbyggene tas fra de regionale helseforetakene og legges over på Sykehusbygg HF. En slik ansvarsendring kan også sikre at nivået på vedlikeholdsmidlene fastsettes ut fra et langsiktig perspektiv og ikke inngår i de årlige budsjettprioriteringene i de regionale helseforetakene. En nasjonal eiendomsforvalter kan ha et godt helhetsperspektiv.

Rogaland KrF mener det bør utredes hvordan ansvarsområdet til Sykehusbygg HF kan utvides, slik at Sykehusbygg HF også får ansvar for drift og vedlikehold av sykehusenes bygningsmasse.