Et steg videre i ruspolitikken

Rusavhengige får øyeblikkelig medisinsk hjelp etter en overdose, skade eller sykdom, men hjelp til et rusfritt liv forblir en uoppnåelig drøm for mange.

Rusavhengige må kunne få et øyeblikkelig tilbud om avvenning og rehabilitering når de er mest motivert.

I dag står mange i kø for behandling, til tross for at det finnes en mengde ledige behandlingsplasser over hele landet. I tillegg finnes omsorgs-/rehabiliteringssentre som kan ta imot brukere på dagen. Disse sentrene kan være det nødvendige første skritt ut av rusavhengigheten. Brukere som ønsker slike plasser får svært ofte avslag fordi kommunene ikke får finansiert opp kostnaden ved å bruke (private) omsorgs-/rehabiliteringsplasser. Hospits blir i mange tilfeller tilbudt og dekket av kommunen fordi det er pålagt å gi midlertidig bolig. Prisen er den samme, men sannsynligheten for å bli rusfri er betydelig større dersom man får omsorg i et rusfritt miljø.

KrF mener at kommunene må åpne opp for økt bruk av plasser på omsorgssentre der brukeren ønsker dette. Flere vil da bli hjulpet, og samfunnet får en bedre økonomisk forvaltning.

Nyere kunnskap om biologiske, psykologiske og sosiale forskjeller i kvinner og menns utvikling av rusproblemer har skapt internasjonal interesse for kjønnsspesifikk behandling. Det er godt dokumentert fra nasjonale og internasjonale studier at kvinner får langt bedre hjelp i egne rusbehandlingsopplegg enn i mer tradisjonell behandling.

Vi trenger å sette en ny nasjonal standard for hjelp til rusavhengige. Og vi trenger egne og flere rusinstitusjoner for kvinner.  Vi har ikke råd til å gi opp drømmen som brukeren bærer på, drømmen om et liv i rusfrihet.

KrF vil derfor

  • Gi reell brukermedvirkning ved valg av behandlingstilbud/-sted.
  • Sikre finansiering av institusjonsplasser innen rusomsorg etter kommunal helse- og omsorgstjenestelov, ved statlig støtte til rammeavtaler eller en refusjonsordning for kommunene.
  • Legge til rette for egne rusinstitusjoner for kvinner.
  • Sikre akutte avrusningsplasser når brukeren er motivert til å komme over i et rusfritt liv.
  • Styrke ettervern, gi et verdig botilbud og meningsfulle arbeids- og aktivitetstilbud.

 

Vedtatt av KrFs landsmøte den 8. mai 2015