Et realt løft for pensjonistene må til

Foto: pixabay.com

Dagens prisvekst på mat, strøm og drivstoff gjør at mange pensjonister er bekymret for om pensjonen vil strekke til. Pensjonistene fortjener livskvalitet – og for å gi dem dette må de få et realt økonomisk løft ved neste trygdeoppgjør, mener fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF.

Særlig minstepensjonistene har fått en mer krevende hverdag på grunn av prisøkningene. Økonomiske utfordringer legger en demper på muligheten og overskuddet til å leve godt når man får mindre å leve av.

Møre og Romsdal KrF ønsker at pensjonen skal reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønns- og prisveksten, slik det ble vedtatt under Solbergregjeringen i 2021, der KrF i regjering fikk hevet minstepensjonen med kr 21 000,-. Vi ser nå at pensjonistene får en negativ lønnsutvikling og sakter akterut på lønns- og prisveksten. Den anslåtte lønnsveksten på 2,4 prosent blir i virkeligheten 3,5 prosent. Det gir en reell lønnsvekst på 1,1 prosentpoeng høyere enn lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai 2021.

Vi opplever at mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til og vi mener at regjeringen må strekke seg langt i årets trygdeoppgjør. Med den livserfaring, kompetanse og nettverk som de eldre har, er de en viktig ressurs i samfunnet vårt. Derfor må de økonomiske rammene være på et nivå som gjør at man slipper økonomiske bekymringer i hverdagen.

Møre og Romsdal KrF ber om at regjeringen styrker kjøpekraften for pensjonistene og følger opp etterslepet på 1,1 prosent, som følge av at anslaget for lønnsveksten ble for lav.


Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre