KrFs klimabudsjett: Trygg og fremtidsrettet klimapolitikk

I en tid hvor frontene blir hardere og klimaendringene mer synlige, trenger vi politikere som tar grep og finner løsningene i fellesskap. I KrFs alternative statsbudsjett for 2023 presenterer vi et klimabudsjett som kutter mer utslipp enn regjeringen.

KrF mener det var et godt grep av regjeringen å legge fram et klimabudsjett sammen med statsbudsjettet. Dette er viktig for å kunne kontrollere at fellesskapets midler blir brukt i tråd med klimamålene. Det er klart at Norge må gjøre betydelige tiltak for å kutte utslippene nok til å nå målet om 55 pst. kutt innen 2030.

Regjeringen klarer imidlertid ikke med sitt klimabudsjett å sannsynliggjøre at Norge vil klare å kutte 55 pst. innen 2030. KrF ønsker derfor å gjøre ytterliggere grep for å få ned klimagassutslippene enda mer allerede i 2023 slik at KrFs budsjett vil kutte mer utslipp enn regjeringspartienes. Dette gjøres gjennom betydelige satsinger på flere felt. En del av tiltakene i vårt budsjett vil allerede gi reduksjon i 2023, mens mange først vil gi reduksjon etter noen år. Videre tar det ofte litt tid før man ser om et gjennomført tiltak fører til de antatte utslippsreduksjonene, og det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. *Utslippseffekten i 2023 er beregnet i samarbeid med Zero.

Dette vil vi gjøre gjennom disse tiltakene:

I tillegg til dette legger vi inn en rekke andre klimatiltak i budsjettet som det er vanskelig å tallfeste effekten av for 2023. Dette skyldes både at flere av tiltakene først vil gi utslippsreduksjon etter noe tid og at det for flere av postene er utfordrende å finne gode nok beregninger. Disse tiltakene vil imidlertid gi en betydelig effekt fremover mot 2030.

KrF ønsker også en storstilt satsing på norsk støtte av klimatiltak utenlands. Vi øker derfor pottene på bistandsbudsjettet til fornybar energi, klima og miljø med 1600 millioner. I budsjettet dobler KrF også tilskuddet til Klimainvesteringsfondet.

Andre tiltak i KrFs budsjett med positiv klimaeffekt (ikke beregnet effekt):

 • Øke støtten til restaurering av myr
 • Øke flypassasjeravgiften
 • Videreføring av «Miljødata» for bedre kunnskap om klima og miljø
 • Økt støtte til Enova for energieffektivisering i bygg for husholdninger
 • Utvide svovelavgiften til kull, koks og utslipp fra raffinering
 • Øke risikokapitalen til statens klimainvesteringsselskap, Nysnø
 • Økekapitaltilskuddet til statens klimainvesteringsselskap, Nysnø
 • Øke tilskuddet til skog, – klima og energitiltak i landbruket
 • Halvere taxfreekvoten for alkohol
 • Øke støtten til grønt landtransportprogram
 • Store økninger til engergi, miljø og klima i bistandsbudsjettet
 • Doble tilskuddet til Klimainvesteringsfondet, utenfor bistandsbudsjettet

KrFs viktigste klimasatsinger i kroner:

For å få folk og bedrifter med på klimaomstillingen må det bli enklere å ta klimavennlige valg. KrF stimulerer gjennom vårt budsjett til dette gjennom satsingene omtalt over, samt at vi gjør en rekke vridninger på avgiftsopplegg som stimulerer til en mer bærekraftig og miljøvennlig livstil.

Endringer i avgifter som medfører utslippskutt: