Et godt og ansvarlig fylkesbudsjett for Rogaland

Etter konstruktive og gode samtaler med flertallsparitene KrF, Ap, Sp, MdG og V presenterte vi i dag forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2020-2023.

Fra pressekonferansen hvor fylkesbudsjettet ble presentert høsten 2019.
Fra pressekonferansen hvor fylkesbudsjettet ble presentert.

-Med for store utgifter og for høy gjeld, har vi har prioritert å legge frem et ansvarlig budsjett. Samtidig har vi funnet rom for å prioritere de som trenger det mest, sier leder av KrFs fylkestingsgruppe Solveig Ege Tengesdal.

Opplæringsfeltet
Rogaland er blant de beste i landet på gjennomføring av videregående opplæring. Vi fortsetter arbeidet med nullvisjonen, og vi har et mål om å sikre oppfølgingen av elever og lærlinger som trenger mest støtte. Dette gir at vi prioriterer både en god oppfølgingstjeneste, sosialrådgivere og sommerskolen. Ikke minst er vi utrolig glade for utvidelse av en stilling knyttet til mobbeombudet, som skal ha fokus på det forebyggende arbeidet mot mobbing i den videregående skolen.

Samtidig øker vi satsingen på å kvalifisere flere ungdommer til videreutdanning og arbeidsliv. Det satt av midler til etablering av et kvalifiseringssenter på Haugalandet etter modell av UngInvest, og vi øker satsingen på fagutdanning med grunnfinansiering av nye fag; velferdsteknologi og forpleiningsleder – ved Fagskolen Rogaland. Mer involvering og mer praktisk tilnærming gjennom Ungt Entreprenørskap er også en viktig prioritering for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Støtten til studieforbundene videreføres også i budsjettet.

I budsjettet ber vi fylkeskommunen etablere et tettere samarbeid og dialog med friskolene, der en blant annet skal invitere friskolene inn til fagdager i regi av fylkeskommunen. I tillegg er støtten til skoleskipet Gann videreført i budsjettet.

Det er også satt av midler slik fylkets eldreråd kan få gjennomført en konferanse omkring lyttevennprosjektet i samarbeid med Frivillighetssentralene i fylket. 

Samferdsel
Flertallspartiene er enige om at når forhandlingene om ny byvekstavtale er avsluttet og størrelsen på belønningsmidler er avklart, så skal samferdselsutvalget våren 2020 få presentert en sak med en utredning av:

  • en funksjon i den nye mobilitets-appen som gir anledning til salg av ledig kapasitet
  • billett- og takstsystemet med fokus på mulighet for takstreduksjoner
  • kartlegging av ruter med behov for hyppigere avganger
  • muligheten for å bytte ut bussruter med lave passasjertall med HentMeg-løsninger

Andre viktige saker i fylkesbudsjettet som nå legges fram, er forskuttering av rassikring for RV13 Lovraeidet – Rødsliane i slutten av økonomiplanperioden. Dette forutsetter samtidig at prosjektet innarbeides i handlingsplanen for Nasjonal Transportplan som rulleres neste år. Det foreslått kutt i hurtigbåttilbudet fra 2020 er også tilbakeført i flertallspartienes budsjett.

Regional, kultur og næring
KrF fikk støtte til økt satsing på Rogalands posisjon som matfylket i budsjettet, hvor vi ønsker ha en sterkere koordinering av oppgavene innen forvaltning og videreutvikling av landbruks- og havnæringen. Flertallspartiene er opptatt av at Rogalands posisjon som matfylke skal være oversiktlig, slagkraftig og bærekraftig i hele verdikjeden fra jord, fjord til bord, og være en del av løsningen i en mer miljø- og klimabevisst retning der også kortreist mat blir viktig. Matjord er en avgrenset og uerstattelig ressurs som krever et sterkt jordvern med tanke på matvaresikkerhet i tråd med regionalt jordvernmål. En aktiv næringspolitikk som bidrar til trygg og bærekraftig matproduksjon i hele fylket er avgjørende for den største og mest komplette verdikjeden i fastlands-Norge.

Flertallspartiene prioriterer også midler til Ryfylke friluftsråd, som skal investere i båt til skjærgårdstjenesten.

Av andre ting i budsjettforslaget, så fikk KrF inn sin prioritering om at fylkeskommunen skal være pådriver for Akropolisvisjonen til Rogaland Teater og Must. Rogaland Mållag skal få støtte til sin markering av sin 100-års markering. KrF har også fått inn i budsjettet at fylkestinget i større grad skal ha politisk styring av tannhelsetjenesten, og at endringer i klinikkstrukturen og Tannhelse Rogalands «Klinikkplan» skal til behandling i fylkestinget før vedtas gjøres.

Les hele budsjettforslaget HER