Et godt KrF-budsjett

– For første gang på over ti år har KrF vært med på å utarbeide et statsbudsjett fra regjering. Det har gitt et godt resultat, som styrker valgfriheten for familier og gir en bedre eldreomsorg, sier Olaug Bollestad.

Bilde av Olaug Bollestad
Olaug Bollestad

Av: Olaug Bollestad, fungerende KrF-leder  

Mer valgfrihet

I år økte barnetrygden for første gang på over 20 år, og i statsbudsjettet for neste år øker vi barnetrygden med 3600 kr per år for barn opp til 6 år. Samtidig som vi styrker satsningen på fritidskortet som skal bli et tilbud til alle barn fra 6 til 18 år. Dette er med på å gi familiene mer økonomisk frihet og dermed mer valgfrihet. Dette er viktig for alle familier, men særlig de som har minst og hvor foreldrene sliter med å få endene til å møtes.

Mer omsorg

Vi er opptatt av at alle eldre skal ha tilgang til gode og trygge pleie- og omsorgstjenester, uansett hvor de bor i landet. Derfor har det vært viktig for KrF å legge til rette for at det neste år kan bygges 2000 sykehjemsplasser eller omsorgsboliger og at vi satser på bedre mat for de eldre med tilskudd til lokalkjøkken på sykehjemmene. 

Flere lærere

KrF har i mange år kjempet for å få flere lærere i skolen, og i neste års budsjett gjennomføres  lærenormen! Dette betyr at det blir flere lærere i skolen, og  at antall lærere øker spesielt for de minste barna i skolen. Dette har KrF prioritert over flere år fordi vi vet at flere lærere med tid til å se den enkelte elev er viktig for barnas læring og trivsel på skolen. 

En tydelig sosial profil

I tillegg til viktige grep som bidrar til en bedre skole for alle barn og økt barnetrygd, som gir familiene større anledning til å ta selvstendige valg som bedrer deres hverdag, gjør regjeringen en rekke grep for å hjelpe de som trenger det mest. Regjeringen øker fattigdomssatsingen på om lag 1 milliard kroner.  Vi gjør det blant annet billigere med skolefritidsordning for de med lav inntekt. Vi gjør en økning i bostøtten som vil hjelpe 22 000 barnefamilier og vi innfører gratis barnehage for 2 og 3-åringer i mottak.

Hvordan kunne KrF?

De siste dagene har flere personer trukket frem enkeltposter og forslag i statsbudsjettet og stilt spørsmålet – hvordan kunne KrF gå god for dette? Selv om KrF ikke har fått fult gjennomslag for all vår politikk, og et statsbudsjett utformet av en ren KrF-regjering hadde nok sett annerledes ut på noen punkter. Når det er sagt så mener  jeg at de kuttforslag som ligger i budsjettet er forsvarlige og at det ligger gode begrunnelser bak. Dette bidrar også til en nøktern pengebruk., og for KrF  er det viktig med en ansvarlig pengebruk som sikrer at vi kan gi våre barn og barnebarn et like godt land å leve i som vi har hatt.

Hva om KrFs stol stod tom?

Vi står ved et veiskille, oppslutningen om KrF har vært sterkt fallende i mange år. Det er ikke gitt at vi vil ha et sterkt verdiparti i Norge i fremtiden. Jeg mener derfor det er verdt å stille spørsmålet – hvem hadde sikret alle de viktige prioriteringene dersom vår stol stod tom? Hvem kan bidra til å sikre at Norge tar ansvar for internasjonal kamp for miljø og mot fattigdom, valgfihet for familiene, gode vilkår for trossamfunn og den Norske kirke, for samlivskurs for nye foreldre og gode vilkår for både hjørnesteinsbedrifter og landbruket hvis ikke KrF finnes?   Jeg er stolt av KrFs bidrag – og har ambisjon om å overbevise flere om at landet vårt trenger et sterkt KrF.