Et fleksibelt utdanningsløp

Tretten års skolegang skal ruste våre elever til arbeidslivet eller videre studier, Disse årene legger grunnlaget for videre deltagelse i samfunnet, og er ofte avgjørende for hvordan en klarer seg senere i livet. Derfor er det viktig at våre skoler i Østfold klarer å formidle kunnskap og sosial kompetanse til våre unge.

Av Britt Egeland Gulbrandsen, 1.kandidat på fylkestingslista for Østfold KrF
(Foto: Viken Foto Video)

Vi er alle forskjellig og tilegner oss kunnskap på ulike måter. Krf vil derfor gi rom for et mer mangfoldig og fleksibelt skoleløp. Trivsel og mestring er en viktig forutsetning for læring, og en målsetning for skolene må være at alle elever og personale skal lykkes med noe og kjenne mestring hver dag.

For Krf er valgfrihet for den enkelte et viktig prinsipp, derfor ønsker vi friskoler i Østfold. Disse er et godt supplement til den offentlige skolen og øker mangfold og valgfrihet for våre elever.

Krf ønsker å videreføre ordningen med gratis skole-PC til våre elever.

Krf ønsker å videreføre ordningen med gratis skole PC til våre elever. Dette for å gjøre skolehverdagen enklere med tanke på at verktøyene er like og at hjelpen aldri er langt unna om det oppstår teknisk trøbbel. Det vil også gjøre at alle stiller likt uavhengig av personlig økonomi.

KrF ønsker en skole i Østfold hvor alle opplever å bli respektert for den de er. Det gjelder blant elever og mellom elev og lærer. Å lære seg å respektere andre handler også om selvrespekt. Sosial kompetanse er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap. KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og at våre skoler blir et sted hvor læring og mestring bidrar til at våre unge i Østfold får leve gode liv fremover. Det er viktig for den enkelte, men også viktig for å utvikle Østfold-samfunnet videre.