Et budsjett som prioriterer de som trenger det mest

Kasy Bjørve Galgalo

– Jeg er stolt av å være med å legge frem et budsjett som prioriterer psykisk helse, prioriterer barn og unge, prioriterer å gi våre ansatte gode arbeidsvilkår, og som prioriterer de som trenger det mest, sier KrFs gruppeleder Kasy Galgalo i sitt innlegg under budsjettdebatten i kommunestyret.

Her kan du lese innlegget i sin helhet:

Satsning på frivillige og idelle aktører

For KrF er frivilligheten en av grunnsteinene i samfunnet. Derfor er vi veldig stolte av at dette budsjettet innebærer en tydelig satsing på ideelle og frivillige aktører på en rekke områder. Jeg kan nevne: Evangeliesenteret. Kirkens SOS. Fontenehuset. Roklubben, og en egen pott til FAU.

Alle skal ha mulighet til å delta

Ca 1 500 barn i Moss vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. For KrF er det viktig at alle barn har mulighet til å delta på fritidsaktivteter. Ingen barn skal bli stående utenfor, fordi foreldrene har dårlig råd. KrF er selvsagt fryktelig skuffet over at den nye regjerningen har skrotet fritidskortet, som skulle sikre at alle barn skulle ha råd til å delta på fritidsaktiviteter. Derfor er vi ekstra glade for at posisjonen har funnet rom for to gode tiltak i dette budsjettet, som skal sikre at alle får delta:

  • Vi dobler bevilgningen til Opplevelseskortet. Opplevelseskortet gir gratis inngang kultur- og fritidsarrangementer som kino, teater, konserter og andre opplevelser.
  • Vi styrker Kontingentkassa med 100 000kr ekstra. Kontigentkassa er en ordning hvor barn kan få dekket kontingent eller deltakeravgift til faste fritidsaktiviteter.
  • I tillegg legger vi føringer på at både kontigentkassa og opplevelsesskortet må gjøres bedre kjent, for å være sikre på ordningene når de barna det er ment å nå.

Dessuten er vi veldig glade for at vi har mulighet til å redusere elevavgiften på kulturskolen, slik at flere barn skal få mulighet til å benytte seg av dette tilbudet også.

Barnehage

For KrF er det viktig å satse på barnehagesektoren. Trygge og gode barnehager i nærmiljøet, med nok voksne til å se hvert enkelt barn, er en god investering for fremtida. Derfor er vi veldig glade for at vi i styringsflertallet kunne redde Ramberg barnehage.

Samtidig løfter vi i verbalforslagene frem en bekymring for den generelle situasjonen i barnehagene våre. Vi får signaler fra både fagforeningene og foreldre om at bemanningssituasjonen er svært stram, belastningen under pandemien er stor, sykefraværet er høyt og vikarer er få. Dette er en utvikling KrF og styringsflertallet vil følge tett fremover, frem mot 1.tertial.

Ved 1.tertial vil vi ha større kunnskap, særlig angående søketallene for neste barnehageår, som gjør at vi da har bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for ytterligere styrking av barnehagesektoren.

Styrking av det sosialpedagiske arbeidet i skolen

I et budsjettfremlegg er det lett å glemme de gode sakene som kommunedirektøren har lagt inn i sitt forslag. Jeg vil bare benytte anledningen til å takke kommunedirektøren for et godt budsjettforslag som la grunnlaget for vårt arbeid. Her vil jeg særlig trekke frem styrkingen av PPT,  ekstra bevilgninger til elever med store tilretteleggingsbehov i skolen, flere skolehelsesykepleiere og videreføring av 5 miljøterapauter i ungdomsskolene våre. Dette er prioriteringer som bidrar til en trygg og god oppvekst for alle, og en prioritering som KrF mener vil lønne seg på lang sikt.

Et budsjett som prioriterer de som trenger det mest

Til slutt vil jeg bare si at jeg er stolt av å være med å legge frem et budsjett som

  • prioriterer psykisk helse,
  • som prioriterer barn og unge,
  • som prioriterer å gi våre ansatte gode arbeidsvilkår,
  • og som prioriterer de som trenger det mest.

Takk.