Et barnevennlig, grønt og ansvarlig budsjett

– Jeg er stolt og glad for at vi igjen øker barnetrygden, denne gangen med 3600 kroner i året for barn opp til 6 år. Dette forbedrer småbarnsforeldrenes økonomi og valgfrihet. Vi prioriterer tiltak som bidrar til at flere kommer i arbeid. Budsjettet er grønt, fremtidsrettet og ansvarlig, uttaler Tore Storehaug, finanspolitisk talsmann i KrF.

Tore Storehaug foran Stortinget
Tore Storehaug

Arbeid er en nøkkel for den enkeltes livskvalitet og for samfunnets verdiskaping, velferd og fattigdomsbekjempelse. 50 000 flere har kommet i jobb det siste året – 4 av 5 i privat sektor.

 

Et barnevennlig budsjett

– KrF er opptatt av at de gode tidene må benyttes til å gjøre de riktige investeringene for fremtiden. De første leveårene legger grunnlaget for våre evner, adferd og helse for resten av livet. Små barn trenger trygghet, omsorg og oppmerksomhet fra voksne. Foreldrene er de fleste barns viktigste og tryggeste omsorgspersoner, men også andre voksne er viktige, ikke minst ansatte i barnehagen. Derfor er tiltak for familiene og tidlig innsats så viktig, sier Storehaug.

Forskning viser at det å vokse opp i en fattig familie kan påvirke barn negativt, både når det gjelder læring, sosiale ferdigheter og helse. Det skyldes at foreldrene har mindre penger å bruke på barna og at foreldrene er mer preget av stress og uro.

– Regjeringen øker nå barnetrygden med 3600 kroner i året fra 1. september for barn opp til seks år. Økningen forbedrer alle småbarnsforeldres økonomi, men den vil bety mest for de med lav inntekt. Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere til gode, sier Storehaug.

– Regjeringen satser på økt kvalitet og kompetanse i barnehagene og gjennomfører lærernormen med flere lærere i skolen, særlig for de yngste elevene. Forsøket med fritidskort er viktig for å gjøre det enklere økonomisk for barn og unge over seks år å delta i fritidsaktiviteter, sier Storehaug.

 

2000 nye heldøgns omsorgsplasser

– KrF vil at de eldre skal føle trygghet for at får et godt tilbud når de har behov for bistand. Derfor er det veldig positivt at regjeringen legger til rette for at det kan bygges 2000 nye heldøgns omsorgsplasser, og at vi satser på bedre mat for de eldre med tilskudd til lokalkjøkken på sykehjemmene, sier Storehaug.

– Jeg er stolt over at vi fullfører rusreformen. Vi fortsetter dessuten opptrappingsplanen mot vold og seksuelle overgrep og styrker dette arbeidet med 54 millioner kroner, sier Storehaug.

 

Distriktsvennlig og grønt

KrF er fornøyd med at regjeringen styrker rammevilkårene for næringslivet i byer og distrikter, med bedre opsjonsbeskatning for oppstartsbedrifter, økt timesats i Skattefunn-ordningen, styrket bredbåndsatsing og ikke minst bevilgninger til en rekke veiprosjekter. Det er god distriktspolitikk.

– Regjeringen fortsetter å investere betydelig jernbane og kollektivtrafikk. Gjennom satsing på forskning og teknologi legger regjeringen til rette for at næringslivet skal redusere utslipp og investere i grønne arbeidsplasser. Det er avgjørende at det blir enkelt og lønnsomt å velge klimavennlige løsninger om vi skal nå klimamålene, sier Storehaug.

 

Rekordhøy bistand som prioriterer de fattigste

– For KrF er det internasjonale ansvaret for verdens fattige helt sentralt. Bistanden økes i dette budsjettet med hele 1,4 mrd. kroner slik at BNI-målet nås, med viktige satsinger på bl.a. Afrika sør for Sahara, sårbare grupper og klimatilpasning. I et ellers ganske stramt budsjett, er jeg svært glad for at regjeringen prioriterer de aller fattigste, sier Storehaug.

– Gjennom en nøktern oljepengebruk, bidrar vi til at presset i økonomien ikke blir for høyt. Det er viktig for konkurransekraft og videre vekst. En solid økonomi er grunnlaget for velferden, avslutter Storehaug.