Et bærekraftig forsvar

KrF vil styrke Forsvarets evne til å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør forankringen i NATO viktigere enn noensinne.

Gjennom evne til tilpasset og relevant respons i hele konfliktspekteret skal Forsvaret utgjøre en krigsforebyggende terskel som sikrer Norges sikkerhet og handlefrihet mot politisk, militært og andre former for press, sier Langtidsplanen for Forsvaret, 2012-2016. Forsvaret skal også bistå politiet ved behov knyttet til terrorhandlinger og andre vesentlige forhold av betydning for vår samfunnssikkerhet.

Forsvarspolitikken må oppdateres i lys av endringer i den sikkerhetspolitiske situasjon. I Europa har gjenoppbyggingen av Russlands militære kapasiteter på ny bekreftet behovet for norsk NATO-medlemskap. Russlands aggresjon mot Ukraina må entydig fordømmes. Naturressurser og klimaendringer i Arktis styrker behovet for norsk tilstedeværelse for å overvåke aktivitet i nordområdene og sikre norsk evne til suverenitetshevdelse. Samtidig må Norge konsekvent arbeide for å bevare konstruktivt samarbeid i nord, herunder det gode folk-til-folk-samarbeidet.

En annen stor utfordring vi står overfor er det at vi registrerer økt terrorisme i vår del av verden samt intense krigshandlinger nær opp til Europa.

For det tredje er vårt moderne samfunn sårbart for elektronisk krigføring og dataspionasje mot politiske, økonomiske og militære mål i Norge er en voksende trussel. Derfor må cyberforsvaret styrkes.

Forsvarssjef Bruun-Hanssen har uttalt at «større grep er nødvendig dersom vi skal opprettholde et bærekraftig Forsvar i fremtiden». En bærekraftig forsvarsstruktur krever balanse mellom ressurser, oppgaver, ambisjonsnivå og operativ evne. KrF ser fram til at forsvarssjefens faglige råd blir lagt fram seinere i år. Det vil gi et viktig grunnlag for utforming av neste langtidsplan for forsvaret.

Norge må bidra enda mer aktivt i å ivareta egen sikkerhet, og vi må fortsatt bidra aktivt til at NATO er en effektiv og pålitelig allianse.

KrF mener at Det frivillige skyttervesen (DFS) fortsatt skal ha et offentlig oppdrag med forankring i Stortinget og tilknytning til forsvarssektoren. Den desentraliserte skytebanestrukturen og ansvarlig våpenopplæring er et verdifullt bidrag til forsvarsevnen og forsvarsviljen i det norske folk.

Kristelig Folkeparti vil:

  • Styrke forsvarets operative evne gjennom bedre samsvar mellom oppgaver, ambisjonsnivå og ressurser.
  • Den store kampflyanskaffelse vil i neste langtidsplanperiode skape behov for ekstraordinær økning av den totale budsjettrammen for forsvaret.
  • Prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene.
  • Øke bemanningen, og dermed fleksibiliteten og utholdenheten, i sentrale operative enheter.
  • Øremerke tilstrekkelige midler til sikring av ny kampflybase på Ørland.
  • Be regjeringen om å revurdere de rødgrønnes avgjørelse om å legge ned Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon på Mågerø ut fra et flysikkerhetsmessig og militærfaglig perspektiv.