Et aldersvennlig samfunn

Maria Moe
Foto: Astrid Waller

Maria Moe, 1. kandidat Østfold:
Alderdommen handler først og fremst om å leve. Ingen mennesker skal stemples ut på grunn av sin alder, og ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge. Eldre skal kunne leve et aktivt liv, og ta beslutninger om egen hverdag. De som har behov for hjelp skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger – når de trenger det. Det handler om å leve et godt liv, hele livet. KrF vil få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære kan få en økonomisk anerkjennelse for de omsorgsoppgavene de bistår eldre familiemedlemmer med.
Eldre må fremdeles få kunne betale med kontanter, og få hjelp til å bli inkludert på de digitale plattformene på lik linje med andre. Kristelig Folkeparti vil:
• Styrke aktivitetstilbud, seniorsentre og andre sosiale møteplasser
• Sikre pårørende avlastning på resept
• Innføre pårørendestøtte til de som tar seg av eldre familiemedlemmer
• Sikre god bemanning i sykehjem og i hjemmetjenester
• Bygge ut flere sykehjemsplasser og trygghetsboliger