Enighet om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029

Det er enighet om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler, totalt over 1000 milliarder kroner. KrF har fått sitt stempel på den rekordstore rammen som skal sikre bedre og tryggere reisehverdag i hele landet.

Hans Fredrik Grøvan og andre politikere

Pressekonferansen kan du følge direkte her, fra kl. 12:00

– Med denne planen prioriterer vi trygg ferdsel for barn og unge, god opplæring og holdningsskapende arbeid på en måte vi aldri før har sett, sier Hans Fredrik Grøvan.

H, FrP, KrF og V har de siste månedene forhandlet om en ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) ny Nasjonal transportplan sammen med Hans Fr. Grøvan (KrF), Nikolai Astrup (Høyre) og Abid Raja (Venstre).

Grøvan trekker frem bedre trafikksikkerhet, i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, som gjør denne planen historisk. 

Tydelig retning
– Fra KrF sin side har det vært viktig å sørge for at vi bygger hele landet. Jeg er stolt av den enigheten som nå er mellom de fire samarbeidspartiene. Jeg er glad for at vi nå også får på plass en sterk satsing på godsoverføring fra vei til sjø og bane, noe som er viktig både i et klimaperspektiv og for å avlaste veinettet, sier Hans Fredrik Grøvan.

Grøvan mener Transportplanen viser en helhet og tydelig retning. Det skal bygges mer vei, mer jernbane, bedre kollektivtransport og samtidig skal vi sikre verdens mest miljøvennlig kjøretøypark, og bidra til å nå våre klimamål.

Barnas perspektiv
– Vi i KrF er stolt over at vi i dag kan presentere en plan som tar barna på alvor, sier Grøvan. 

For første gang er det i NTP et eget kapittel viet til kunnskap om og tilrettelegging for barn og unges transportbehov. Barna er dagens og framtidens trafikanter. Deres behov skal veie tungt når framtidens transportløsninger utformes.

– Med denne planen prioriterer vi trygg ferdsel for barn og unge, god opplæring og holdningsskapende arbeid på en måte som vi aldri før har vært i nærheten av, påpeker Grøvan.

Barnas transportplan skal legge til rette for at åtte av ti barn skal velge å gå eller sykle til skolen. Den skal sørge for en massiv utbygging av trygge skoleveier og gang- og sykkelveier, styrke trafikksikkerheten for barn og unge både med fysiske tiltak og gjennom holdningsskapende arbeid. Planen skal også styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole.

-Holdeplasser og parkeringsarealer nær skoler, barnehager og fritidsaktiviteter bør utformes og lokaliseres slik at disse er trygge. Barn skal i minst mulig grad måtte krysse veger for å komme seg til og fra, forklarer Grøvan.

Han mener det er viktig å øke trafikantenes oppmerksomhet på barn i trafikken.

– Derfor får vi nå på plass et regelverk som sikrer at busser som frakter barn og unge på vei til og fra skole merkes tydelig med egne skilt. Dette er nytt, og det er viktig. Så er vi i KrF svært tilfreds med den sterke satsingen på gang- og sykkelveg som vi nå får.

Barnas transportplan skal også sikre trygge skoleveger og bedre framkommeligheten for barn og voksne for å kunne ta seg fram på sykkel eller gange. Det settes nå av hele 2,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan til tilskuddsordninger for gang- og sykkelveier. Midlene skal benyttes til kommunale og fylkeskommunale veier for å stimulere til helhetlige sykkelpakker i kommuner og fylker som ønsker å satse.

Visjon for fremtiden
NTP-planen skal også jobbe for å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

– I 2016 omkom 135 personer på. Det er 135 for mange! Vi har en visjon om 0 drepte og hardt skadde i transportsektoren, sier Grøvan.

Han trekker frem at trafikksikkerhetstiltak som kan gjøre hverdagen tryggere er mange: Bygging av midtrekkverk, etablering av forsterket midtoppmerking, utbedring av sideterreng, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer.

– Selvsagt skal vi utbedre den fysiske vegen. Selvsagt skal vi bygge mest mulig midtrekkverk. Men skal vi få bukt med trafikkulykkene, må vi satse bredt.

Han erkjenner at mye arbeid gjenstår. Mye må gjøres for å få ned antall trafikkulykker. Trafikksikkerhet handler om å ha fokus på hele trafikksystemet, trafikanten, kjøretøyet og vegen.

– Vi har fått en NTP som bidrar til å bygge hele landet. Gjennom satsing på å knytte bygd og by sammen gjennom tryggere veier, kortere reisetid, forbedret standard og økte bevilgninger til rassikring, bidrar vi til å ta hele landet i bruk, avslutter Grøvan.