Enighet om fritt behandlingsvalg

H, Frp, KrF og V tar felles grep for å korte ned ventetidene, styrke pasientrettighetene og øke valgfriheten. Samarbeidspartiene er nå enige om å innføre fritt behandlingsvalg. Reformen iverksettes først innenfor rusbehandling og psykisk helse, og vil senere innfases for nye pasientgrupper.

Olaug Bollestad og representant fra Venstre, Høyre og FrP på pressekonferanse

Fra samarbeidsavtalen fra Nydalen 30. september 2013 har de fire partiene vært enige om å ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet. Behandlingstilbudet for rusavhengige og innen psykisk helse skal styrkes, blant annet gjennom kjøp av flere behandlingsplasser. Gjennom enigheten mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre i dag, styrkes derfor pasientrettighetene for disse gruppene.Det legges også opp til en gradvis og styrt innfasing av somatiske helsetjenester i fritt behandlingsvalg.

-Dette er den viktigste helsereformen som gjennomføres i Norge på mange tiår. De som trenger helsehjelp får nå forsterket sine rettigheter, med større valgfrihet, reduserte ventetider og raskere helsehjelp. Jeg er veldig glad for at de fire samarbeidspartiene, som har vært opptatt av dette i lang tid, nå har blitt enige om hvordan vi skal skape pasientenes helsetjeneste i Norge, sier Tone W. Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre.

-FrP er glad for at reformen innføres først på rus og psykisk helse. For rusavhengige som skal gjennomgå sitt livs kamp for rusfrihet, vil fritt behandlingsvalg være en styrke i troen på å lykkes. Dette vet jeg er svært viktig for mange rusavhengige, og jeg er i dag svært stolt og lykkelig over å kunne gi disse menneskene denne valgfriheten, sier Kari Kjønaas Kjos, helsepolitisk talsperson i FrP og leder av helse- og omsorgskomiteen.

– Det er avgjørende med tiltak som kan bidra til å få ned ventetiden for ruspasienter og innen psykiatrien.  For KrF er det viktig at disse pasientene får høyeste prioritet i reformen. KrF er også opptatt av at reformen blir et mulighetsrom for ideelle organisasjoner. Så må ordningen evalueres før den implementeres i sin helhet, for å kontrollere at ventetidene faktisk reduseres, sier helsepolitisk talsperson i Krf Olaug V. Bollestad.

-Venstre har vært særlig opptatt av at informasjonen til pasientene må styrkes, for at økt valgfrihet og medvirkning skal bli reelt for pasientene. Både i penger og tiltak er det gjort en betydelig jobb for å utmeisle en ny digital plattform, styrke veiledningstjenesten og utforme nye kriterier for brukervalg. Dette lover godt for innføringen til høsten, sier Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenseth.

Dette er fritt behandlingsvalg:

-Pasienter med rett til helsehjelp skal selv kunne velge hvor han eller hun vil behandles blant godkjente virksomheter – på det offentliges regning.

– De regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra private gjennom anbud. Hovedkanalen for kjøp skal fortsatt være anbud.

– De offentlige sykehusene skal få økt frihet til å behandle flere pasienter.

-Tjenester i fritt behandlingsvalg skal først fases inn for pasienter innen rus og psykisk helse, samt noe somatikk. Det legges opp til en gradvis og styrt innfasing på det somatiske området.

-Vi slår sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg til én rettighet og én ordning. Denne skal være lett tilgjengelig på helsenorge.no.

– Vi lager en klar lovhjemmel som sier at de regionale helseforetakene gis rett til å bestemme hvilke private leverandører som skal ha kompetanse til å tildele rettigheter.

-Pasienter som benytter seg av ordningen får beholde alle pasient- og brukerrettigheter.

– Fritt behandlingsvalg skal i hovedsak etableres innenfor de systemer som allerede finnes.

– Det legges opp til en forskningsbasert følgeevaluering av reformen i regi av Forskningsrådet.