Enighet om å ta imot flere syriske flyktninger

8000 syriske flyktninger fram til 2017 og økt humanitær bistand i nærområdene. – Jeg er glad for at vi i dag har en bred politisk enighet om å bidra på en måte som sikrer en offensiv politikk og en god gjennomføring, sier Knut Arild Hareide.

Portrett av Knut Arild Hareide
Foto: Agnete Brun

 Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne ble i dag enige om en avtale for økt norsk innsats i møte med den humanitære krisen som utspiller seg i Syria og nærområdene.

– Vi er nå vitne til den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig. Norge må ta et ansvar både ved å øke hjelpen i nærområdet, men også hjelpe enkeltmennesker på flukt og som lever under umenneskelig forhold, sier Hareide.

– Avtalen innebærer at Norge øker den humanitære innsatsen til nærområdene med 250 millioner kroner i 2015, til sammen 1,25 milliarder kroner, og ytterligere til 1,5 milliard kroner i 2016, forklarer han.

Norge meddeler dessuten FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger fra Syria i perioden 2015, 2016 og 2017.

– I tillegg settes det av 80 millioner kroner på statsbudsjettet for 2015 som ekstra støtte til mottak, bosetting og integrering i kommunene.

50 mill. kroner settes av til et tilskudd til kommuner som tar i mot flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger. Husbankens rammer for utleieboliger økes med 30 mill. kroner.

 

Les hele avtalen her

Hovedpunkter i avtalen:

* Norge skal trappe opp humanitær bistand til Syria og nabolandene med 250 mill. kroner i 2015 (altså til 1.250 mill. kroner) utover det som er foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett. Dette nivået økes ytterligere, innenfor bistandsrammen, med 250 mill. kroner i 2016 (altså til 1.500 mill. kroner).

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger i 2015 økes med 500 utover de 1.500 som det ble enighet om i behandlingen av statsbudsjett for 2015. Totalt vil Norge dermed ta i mot 2.000 syriske flyktninger i 2015.

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger økes til 3.000 i både 2016 og 2017. Norge meddeler FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger fra Syria for årene 2015, 2016 og 2017.

* Situasjonen med mottak av kvoteflyktninger fra Syria vil evalueres i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018 skal det vurderes justeringer i nivået, blant annet i lys av erfaringen med bosetting i kommunene og status for UNHCRs appeller og andre flyktningestrømmer.

* Kommunene inviteres til dugnad for å lykkes med mottak, bosetting og integrering. Partiene er enige om å stimulere ekstra innsats for bosetning i kommunene med 80 mill. kroner, utover ordinært integreringstilskudd:

o Overslagsbevilgningen til kommunene økes med 50 mill. kroner i 2015 for å stimulere kommuner til å ta imot flyktninger utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger.

o Husbankens rammer for utleieboliger økes med 30 mill. kroner.

* Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS.

* Regjeringen skal utrede om bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.

* Kommunene oppfordres til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen for mobilisering av flyktningeguider til nyankomne overføringsflyktninger.