En skole som ser den enkelte elev!

Rogaland er det fylket i landet som har den største andelen barn og unge i befolkningen. Vi i KrF er opptatt av at vi skal klare å gi den enkelte elev opplæring også i en situasjon med stengte skoler som tiltak for å hindre smittespredning av korona-viruset.

Solveig Ege Tengesdal.
Solveig Ege Tengesdal leder fylkets opplæringsutvalg.

Det er viktig at alle elever skal få likeverdige muligheter til å utvikle sine evner, og vi må sikre at skolene gir tilpasset opplæring for alle elever. Mitt mål er at den enkeltes evner og talenter fortsatt skal bli stimulert, selv i disse korona-tider.  

Vi skal være der for alle elevene. Føringene fra Utdanningsdirektorat er at skolene må foreta en konkret og individuell vurdering av hvilke elever som har et særskilt omsorgsbehov, og derav har krav på et tilbud om opplæring som ikke er nettbasert. Det ansvaret er jeg glad for at de videregående skolene i Rogaland tar. I Rogaland har vi allerede definert at alle elever med organiseringsform hverdagslivstrening har et slikt behov og at noen elever med organiseringsform arbeidstrening også kan ha et slikt behov. Det er skolene som har størst kjennskap til sine elever, og derfor er det skolene som må vurdere hvilke elever som kan ha et slikt behov. Dette skal gjøres individuelt for den enkelte elev. Tilbudet som eventuelt gis kan være av ulik art og lengde pr. dag – tilpasset den enkelte elev. 

Vi har også elever som ikke kan nyttiggjøre seg nettbasert opplæring av ulike grunner. Det kan handle om at en ikke har internettilgang hjemme, men det kan også være andre grunner som gjør at det er viktig og nødvendig å få være på skolen.   

I den situasjonen vi er i nå er det spesielt viktig å se og fange opp sårbare barn og ungdom som kanskje opplever en tøff hverdag hjemme. I en av de mange pressekonferansene som er avholdt den siste tiden, ble vi minnet om at det i de enkelte kommunene skal foreligge planer for å ta vare på barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt. Hensynet til barnet og ungdommen skal gå foran taushetsplikten. 

For mange er skolen et «fristed» – en viktig sosial møteplass der vi tilegner oss både faglig og sosial kompetanse. Det er vi i KrF opptatt av å legge til rette for  – selvsagt innenfor de krav og retningslinjer som nasjonale myndigheter har pålagt oss for å hindre smittespredning av korona-viruset. 

Alle elever fortjener å bli sett!

Skrevet av Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for KrFs fylkestingsgruppe og leder av Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune