En skole der hver enkelt elev lykkes

KrF vil ha en skole der alle barn får realisert sitt potensial, og at alle barn får oppleve mestring og lærelyst. Da må vi ta på alvor at alle barn er forskjellige. Vi må skape en skole der barna lykkes. Vi må skape en skole der hvert enkelt barn blir sett hver eneste dag, og møtt med respekt av tydelige voksenpersoner. Slik kan norske barn ikke bare bli kunnskapsrike og praktisk dyktige, men også utvikle seg til å bli gode medmennesker og samfunnsborgere.

En god skole skapes i hjemmene, i nærmiljøet og på arbeidsplassene, og skolen speiler dette i form av ivrige og lærelystne elever og motiverende lærere. En god skole handler om mer enn plasseringene på resultatlistene etter PISA-tester. En god skole bygges på UNESCOs fire læringssøyler; learning to know – lære å vite, learning to do – lære å gjøre, learning to be – lære å være, learning to live together – lære å leve sammen. Dette gir oss et bredt perspektiv på skolen, der vi utvikler hele mennesker – ikke regnemaskiner.

De siste årene har det gått konkurranse mellom høyre- og venstresiden i å innføre flere timer til tunge teoretiske basisfag, større press på læringsmål, målstyring og fokus på resultater. KrF mener dette er feil prioriteringer, og er sterkt kritisk til å innføre en obligatorisk heldagsskole. Det er innholdet og metodene i undervisningen, samt læringsmiljøet, som har stor betydning for elevenes læring, ikke antall timer eller prøver. Vi vil derfor prioritere bedre kvalitet og innhold i dagens skoletilbud, fremfor å utvide skoledagen med flere timer.

Flere elever enn før går i klasser med mer enn 20 elever, og når klassene blir større får læreren mindre tid til hver enkelt. Tre av fire lærere opplever at de har for liten tid til elevene sine. Mye tyder på at dette har bidratt til et økende behov for spesialundervisning, og vi bruker mer ressurser på spesialundervisning sent i skoleløpet, stikk i strid med intensjonen om tidlig innsats. KrF vil sikre alle elever tilpasset opplæring, og fylle kunnskapshullene i det de oppstår. Derfor vil vi øke lærertettheten for de yngste elevene, og mener det bør være en grense på 16 elever som gjennomsnittlig klassestørrelse i 1.-4. årstrinn. Dette vil gi flere elever utbytte av ordinær undervisning, redusere behovet for spesialundervisning, og på sikt forebygge frafall i videregående skole.

Flere yrkesgrupper må involveres i skolen, slik at lærerne kan bruke sin tid til undervisning. Yrkesgrupper som barnevernspedagoger, helsesøstre og psykologer har kompetanse som er svært viktig i møte med en ulikt sammensatt elevmasse. Svikt i kommuneøkonomien gjør skolene veldig sårbare. Skolene er en stor del av kommunenes tjenestetilbud, og blir ofte gjenstand for innsparinger i vanskelige tider. Derfor mener KrF at en ytterligere skattesvikt for kommunesektoren må kompenseres, slik at kommunene kan opprettholde et godt tjenestetilbud.

KrF ønsker et godt SFO-tilbud der barna får tilsyn og omsorg. Det er viktig at barna får leke fritt og drive med egeninitierte aktiviteter. KrF mener det er behov for en kvalitetsreform i SFO-tilbudet, og flere aktører bør inviteres inn som tilbydere. SFO skal fortsatt være et frivillig tilbud, og foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på en god måte gjennom SFO-tilbudet. KrF vil også åpne for en prøveordning med «etter skoletid» for eldre elever.

Den gode læreren er ikke bare faglig sterk. Den gode læreren har også evnen til å lære bort, evnen til å kommunisere med barn og unge, og evnen til være en tydelig leder i klasserommet. Dette er avgjørende både med tanke på elevenes læring, og for å lykkes med å skape et godt læringsmiljø. Derfor er det viktig at vi rekrutterer de rette kandidatene inn til lærerutdanningen. Regjeringens krav om karakteren fire i matematikk vil være en lite treffsikker metode. Vi bør heller gjennomføre opptaksintervju for kandidater til lærerstudiet som tar sikte på å kartlegge studentens personlige egenskaper og motivasjon for å gå inn i læreryrket.

KrF vil:

  • Innføre en norm for lærertetthet i grunnskolen på skolenivå, med en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på 16 elever i 1.-4. trinn og 24 elever på 5. til 10. trinn
  • Innføre en obligatorisk mentorordning for alle nyutdannede lærere
  • Innføre opptaksintervju for kandidater til lærerutdanningen
  • Si nei til en obligatorisk heldagsskole
  • Ha flere yrkesgrupper inn i skolen
  • Innføre ordningen «Livsmestring i skolen» etter modell av den kulturelle skolesekken
  • Ha mer fleksibilitet i valg av fag på ungdomsskolen
  • Ha en kvalitetsreform for SFO-tilbudet
  • Støtte foreldreretten som gir mulighet til å velge alternativt til den offentlige skolen
  • Styrke fokus på læring i lærerutdanningen

 

Vedtatt av KrFs landsmøte 9. mai 2015