En historisk satsing på familiene

– Vi gleder oss sammen med familiene som nå for første gang siden 1996 får øke barnetrygden. Nå økes den med 1000 kroner i året per barn. Dette vil styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom. KrF har også fått økt bevilgningene til flere lærere i skolen og ansatte i barnehagene. Vi har forhandlet frem økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4000 kr i året, og vi har sørget for etableringen av et uavhengig eldreombud. Dessuten har vi vunnet betydelige seire for klima og verdiskapning. Nå fjerner vi 350-kronersgrensen, som har gitt norske bedrifter en kraftig konkurranseulempe med utlandet, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsmann i KrF.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

Norge er et av verdens beste land å bo i. Samtidig står vi overfor flere utfordringer som krever sterkere politisk innsats for å skape et varmere samfunn. Det er behov for bærekraftig verdiskaping i hele landet er stort. Mange barnefamilier opplever en krevende hverdag, og det fødes færre barn enn noen gang. Barnehage, skole og helsesektoren trenger målrettede løft. KrF ønsker et samfunn med plass til alle der vi motvirker sortering.

Familie og barn

– KrF prioriterer familiene. Vi sørger for at Norge for første gang på over 20 år øker barnetrygden. Å ha barn koster, og økt barnetrygd kan for eksempel gjøre det lettere å sende barna på kultur- og idrettsaktiviteter. Det kan bety mye for et barns sosiale utvikling og inkludering, sier Ropstad.

– Dessuten øker vi engangsstønaden, dvs. foreldrepengene for de som har vært lite i arbeid, fra 63 000 til 83 000 kroner. I minst sju av ti tilfeller der mor mottok engangsstønad lever familien under eller rundt fattigdomsgrensen. Likevel gir dagens foreldrepengeordning minst til disse foreldrene og mest til de som har vært mer i arbeid og som har mer fra før. Dette forsterker forskjeller mellom familier og bidrar til at noen barn ikke blir født, sier Ropstad.

– Vold mot barn og unge er et alvorlig samfunnsproblem. Det rammer den enkelte hardt og koster samfunnet årlig mellom 4,5 og 6 mrd. kr. Anmeldelser av vold og overgrep har økt de senere år. Derfor foreslår KrF en betydelig styrking av ulike trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren, sier Ropstad.

Barnehage og skole

– Tidlig innsats i et barns liv er mer virkningsfullt enn arbeidsmarkedstiltak og skattelette for å realisere menneskers muligheter og forebygge fattigdom og utenforskap. Derfor er KrF opptatt av å bedre barnehagenes kvalitet ved å øke bevilgningen til barnehagenormen, sier Ropstad.

– Vi styrker skolen med flere lærere tidlig i grunnskolen, når mulighetene for å lære er størst. Ikke minst har vi fått gjennomslag for en ny mentorordning for nye lærere, som innebærer at erfarne lærere kan bruke tid til å bistå nyutdannede i deres første år som lærere. Dette vil gi bedre lærere for elevene, og det kan bidra til at færre lærere slutter tidlig i karrieren, sier Ropstad.

Helse og eldre

– KrF er opptatt av at ingen skal møte en stengt dør hos helsesykepleier. Vi foreslår 100 mill. kroner øremerket til skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Vi satser på rusbehandlingstilbud i regi av ideelle organisasjoner, og vi prioriterer målrettede tiltak for å bedre rekrutteringen av fastleger, sier Ropstad.

– Minstepensjonister er overrepresentert i lavinntektsgruppen og nyter ikke godt av de skattelettene som er i budsjettet til lønnsmottakere og øvrige pensjonister får. Derfor er det høyst nødvendig at vi nå øker minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4000 kroner, sier Ropstad. 

– Vi øker taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020. KrF reverserer regjeringens kutt i støtten til kommunenes utgifter til multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. Og vi legger til grunn Norsk Cøliakiforenings forslag slik at cøliakistøtten holdes på et forsvarlig nivå, sier Ropstad.

Klima og verdiskaping i hele landet

– Hugging av verdens regnskog er en av de største truslene mot klimaet, og produksjon av palmeolje er en av årsakene til at regnskog hugges. Derfor har KrF i disse forhandlingene prioritert at palmeolje nå skal fjernes fra biodrivstoff gjennom avgifter eller andre virkemidler. Dessuten styrker vi ENOVA med 100 mill. kroner og klimatiltak i kommunene med 50 mill. kroner, sier Ropstad.

– 350-kronersgrensen gjør import fra utlandet under 350 kroner avgiftsfri, mens varer kjøpt i norske butikker har moms og særavgifter fra første krone. Dette er en meningsløs avgiftslettelse til utenlandske bedrifter og en kraftig konkurranseulempe for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Jeg er veldig fornøyd med at KrF har fått gjennomslag for at denne regelen fjernes fra 1. januar 2020, til beste for norsk varehandel over hele landet. Videre øker vi bevilgningen til bredbåndstilskudd i kommunene med 100 mill. kroner, sier Ropstad.

Bistand til verdens fattige

– KrF omprioriterer 285 mill. kroner på bistandsbudsjettet til langsiktig bistand for å bidra til utvikling. Vi styrker særlig bevilgningene til matsikkerhet og landbruk, regionbevilgningen til Afrika og støtten til bistand i regi av det sivile samfunn, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.

Hele budsjettavtalen for 2019 kan du laste ned her (PDF, 171 kB)

Her finner du andre punkter partene er enige om (verbaler og merknader) (PDF, 424kB)