En historisk satsing på familiene

– I KrFs alternative statsbudsjett foreslår KrF at Norge for første gang siden 1996 øker barnetrygden for å styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom. Vi øker den med 3200 kroner i året per barn. KrF styrker bevilgningene til barnehagenormen og flere lærere i grunnskolen. Engangsstønaden erstattes ved å innføre foreldrepenger for foreldre som har vært lite i arbeid på 194 000 kroner (2G). Og så øker KrF minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4000 kr i året, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsmann i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad portrett
Kjell Ingolf Ropstad

Her finner du hele oversikten over KrFs alternative statsbudsjett 2019 (306kB)

Her ser du Kjell Ingolf Ropstads presentasjon på pressekonferansen (PDF, 3970 kB)

Norge er et av verdens beste land å bo i. Samtidig står vi overfor flere utfordringer som krever sterkere politisk innsats for å skape et varmere samfunn: Behovet for bærekraftig verdiskaping i hele landet er stort. Mange barnefamilier opplever en krevende hverdag, og det fødes færre barn enn noen gang. Barnehage, skole og helsesektoren trenger målrettede løft. KrF ønsker et samfunn med plass til alle der vi motvirker sortering.

– KrFs forslag vil gjøre budsjettet mer familievennlig, sosialt og grønt, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Satsing på barn og familie

– KrF prioriterer familiene og vil foreslå at Norge for første gang på over 20 år øker barnetrygden. I tillegg bedrer vi barnehagenes kvalitet ved å styrke bevilgningen til barnehagenormen og styrker skolen med flere lærere tidlig i grunnskolen, når mulighetene for å lære er størst. Vi foreslår også en ny mentorordning for nye lærere, sier Ropstad. 

– Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Det finnes ingen bedre måte å styrke fremtidens arbeidskraft på enn å investere i barns trygghet, utvikling og læring. Tidlig innsats i et barns liv er mer virkningsfullt enn arbeidsmarkedstiltak og skattelette for å realisere menneskers muligheter og forebygge fattigdom og utenforskap. De aller fleste familier er barnas første, viktigste og tryggeste fellesskap. Velfungerende familier gir velfungerende samfunn, med høy livskvalitet for enkeltmennesker og sparte utgifter for samfunnet, sier Ropstad.

Bedre helse og eldreomsorg

På helseområdet øker KrF bevilgningene til sykehus, skolehelsetjenesten og eldreomsorgen.

– Vi prioriterer menneskeverdtiltak for å forebygge abort, særlig foreldrepengene for personer som har vært lite i arbeid (engangsstønaden).

Verdiskaping og arbeidsplasser

– KrF støtter regjeringens hovedgrep for verdiskaping, blant annet redusert selskapsskatt og redusert formuesskatt på arbeidende kapital. Sistnevnte er særlig viktig for små bedrifter i distriktene som i mindre grad kan rette seg mot internasjonale kapitalmarkeder for finansiering, avslutter Ropstad.

KrFs alternative budsjett har følgende hovedsatsinger: 

• FAMILIE:
Barnehagenenormen styrkes (160 mill. kr). Barnetrygden økes med 3200 kroner (3,33 mrd. kr). Innføring av foreldrepenger for foreldre som har vært lite i arbeid på 194 000 kroner (2G), til erstatning for engangsstønad m.m. (243 mill. kr). Far gis selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon (200 mill. kr). Trygghet for barn mot vold og overgrep, herunder satsinger innen helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, familievern og justissektoren.

• SKOLE:
Tidlig innsats i skolen: Norm for lærertetthet på 15 elever fra 1-4. trinn og 20 elever på 5-10.trinn (300 mill. kr). Mentorordning for nye lærere (56 mill. kr).

• HELSE og ELDRE:
Sykehusene (500 mill. kr). Helsestasjon og skolehelsetjeneste (200 mill. kr). Rusarbeid (200 mill. kr). Økt legedekning på sykehjem (100 mill. kr), flere dagtilbud til demente (100 mill. kr) og flere sykehjemsplasser (100 mill. kr). Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister med 4000 kr (71 mill. kr). KrF reverserer regjeringens kutt i støtten til kommunenes utgifter til multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke og vi legger til grunn Norsk Cøliakiforenings forslag slik at cøliakistøtten holdes på et forsvarlig nivå. 

• ARBEID og VERDISKAPING I HELE LANDET:
Økt lærlingtilskudd til nivået for en skoleplass i videregående opplæring (45,5 mill. kr). 1000 flere tiltaksplasser og 500 flere plasser varig tilrettelagt arbeid (190 mill. kr). Regionale utviklingsmidler (223 mill. kr) og bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene (50 mill. kr). Bredbåndstilskudd (100 mill. kr). 

• KLIMA:
Økte miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grønn retning (om lag 3 mrd. kr), herunder forslag om å fjerne avgiftsfritak for biodrivstoff med høy avskogingsrisiko og utredning av endring i petroleumsskatteregimet slik at det ikke påvirker investeringsbeslutningene. Økte bevilgninger til ENOVA (150 mill. kr), klimatiltak i kommunene (100 mill. kr) og til gang- og sykkelveier (125 mill. kr).

• VERDENS FATTIGE OG FORFULGTE:
Satsing på langsiktig bistand for å bidra til utvikling, særlig i Afrika. 1000 flere kvoteflyktninger (120 mill. kroner).