En forsvarlig avvikling av pelsdyrnæringen

Rogaland KrF beklager sterkt at det er flertall i regjering og Storting for en lov om forbud mot hold av pelsdyr. Å innføre næringsforbud fremstår urimelig. Rogaland KrF mener at skal man avvikle næringen, må det skje på en forutsigbar og bærekraftig måte, slik at de dette går ut over kan få omstille drift uten store ulemper.

Bilde fra resolusjonsbehandlingen på fylkesårsmøte til Rogaland KrF i 2019
Jonas Andersen Sayed ledet resolusjonskomiteen på fylkesårsmøtet.

Pelsdyrnæringa er en viktig hoved- og binæring for landbruket i Rogaland. Rogaland KrF er redd en avvikling kan få store konsekvenser. I 50% av brukene er hold av pelsdyr tilleggsnæring. Rogaland KrF spør om konsekvensen av nedleggelse er godt kjent.

Avvikling av næringen vil ramme oppdrettere på urimelig måte, og vil ha betydelige ringvirkninger. Mindre bruk vil bli nedlagt, og det kan bli umulig for mange å være fulltidsbonde på større bruk.

Dersom et forbud likevel blir innført, må det foretas en individuell vurdering av situasjonen for den enkelte oppdretter. Det er svært viktig å få til omstilling til fortsatt bærekraftig drift av de berørte brukene. Det må gis støtte til omstilling og opplæring. I en overgangsperiode med nedtrapping av virksomheten, må refusjon av kapitalkostnader til bygg, innredning og driftsutstyr også bli vurdert. Overgangsordningen må også kompensere for rivning og sanering av anlegg. Rogaland KrF mener Innovasjon Norge bør være en aktiv part i omstillingen. En erstatningsordning må også omfatte pelsdyrforlag, pelsesentraler og andre direkte berørte anlegg.

Avfall fra havbruk og landbruk som i dag brukes til fremstilling av for til pelsdyr, vil bli en utfordring. Rogaland KrF legger til grunn at dette avfallet fremdeles skal brukes, og ikke deponeres.

Regjeringen må vise at de tar avhendingen av denne næringen på høyeste alvor, og vise vilje til en god prosess med oppdrettere, uttaler Rogaland KrF.