Eldreomsorg

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger, og mange er friske lenger, men sykdomsbildet blir også mer sammensatt. For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, må vi styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen.

Ti gode grunner for å stemme KrF:

1 Verdier som varer

KrF vil ta vare på de verdiene Norge er bygget på, disse kan ikke tas for gitt. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er verdier å bygge framtiden på.

2 Tid og valgfrihet til familien

KrF vil videreføre kontantstøtten fram til barnet er
2 år. Vi vil fortsette styrkingen av barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år.

3 Et aldersvennlig samfunn

Det skal være godt og trygt å bli gammel i Norge. Derfor vil KrF ha en egen pårørendestøtte. Utbyggingen av sykehjemsplasser må fortsette og hjemmetjenesten må styrkes.

4 Trygg omsorg når du trenger det

Norge skal ha et godt helsevesen som kan gi riktig hjelp til rett tid. I dag løper helsepersonell fra oppgave til oppgave. KrF vil jobbe for økt rekruttering og en bedre arbeidshverdag for helsepersonell.

5 Levende lokalsamfunn med gode arbeidsplasser

KrF vil legge til rette for lokalt forankrede bedrifter som skaper trygge arbeidsplasser, og som bidrar til å bygge gode lokalsamfunn over hele landet. Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern.

6 En god overgang fra barnehage til skole

En god skolestart legger grunnlaget for mange viktige år i barnets liv. KrF vil ha flere trygge voksne i skolen og barnehagen. Vi vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse der leken, trygghet og relasjoner har en sentral plass.

7 Meningsfull og trygg oppvekst

KrF vil innføre et nasjonalt fritidskort som gir alle barn og unge mulighet til å delta i sosiale fellesskap. Flere og flere ungdommer sliter med psykisk helseutfordringer. KrF mener at aldersgrensen for sosiale media må overholdes og at selskapene må holdes ansvarlig for dette. Skolen skal være mobilfri.

8 Menneskeverd i alle livets faser

Vi vil kjempe for menneskeverdet i alle livets faser.
Ingen skal sorteres bort! KrF vil ha bedre støtte til dem som får barn med ekstra behov. Vi sier tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og til aktiv dødshjelp

9 På lag med de som trenger det mest

Vi vil støtte ideelle og frivillige aktører innen blant annet rusomsorg og barn- og ungdomsarbeid. Disse er viktige for å forebygge og hjelpe mennesker i en sårbar situasjon.

10 Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser

KrF vil fortsatt holde bistanden og utviklingshjelpen høyt. Vi vil ta vare på jorda for de som kommer etter. Klimakrisen er først og fremst en krise for verdens fattige. Vi må bidra til å stoppe klimaendringene ved å kutte utslipp