Eldreombudet må ikke skrotes

BIlde av Randi Walderhaug Frisvoll


«Når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på taket så kråka kan ta deg». Det stod skrevet i mine gamle minnebøker. Vi kan le av den gamle reglen, men alvoret er like stort. Eldreombudet har fulgt opp de eldre sine interesser og situasjon i samfunnet på en god måte og hatt fokus på nytenking og innovasjon.
Eldreombudet har også blitt tatt godt imot av eldre selv, pårørende og representanter for disse. Digital utenforskap, helse- og omsorgstjenester, pensjon og diskriminering er saker Eldreombudet har tatt tak i og skapt oppmerksomhet rundt med stor effekt.

Nå sier dagens regjering med Ap og Sp i spissen at de skal legge ned Eldreombudet, noe som er til stor skuffelse for mange. De mener det ikke er viktig å ha et ombud som sikrer de eldres rettigheter. At Ap og Sp, vil fjerne eldreombudet vitner om manglende forståelse og respekt for de menneskene som virkelig har bidratt til det velferd-samfunnet vi har i dag.

KrF har alltid vært opptatt av at de eldre skal ha gode levekår her i landet, derfor lyttet vi til de eldre og sørget for å opprette et ombud som skulle ivareta de eldres interesser da vi satt i regjering. De eldre er en mangfoldig gruppe der vi har mange ressurspersoner, og Eldreombudet bidrar til at disse skal fortsette å være nettopp det. Andre eldre opplever å stå utenfor, sliter med digitale krav og lever i ensomhet. Eldreombudet ser helheten, løfter deres sak inn mot flere etater og sørger for at denne gruppen ikke blir tapere i systemet, noe som f.eks pasientombudet umulig kan gjøre.

Vi blir stadig flere eldre, noe som er et tegn på et godt samfunn. De neste 40 årene vil antall personer over 70 år mer enn doble deg, og antallet over 80 år vil tredoble seg. Behovet for å fremme de eldres interesser i Norge vil bare øke siden det blir stadig flere eldre. Dette er noe vi må ta på alvor og jeg er dypt bekymret over at Ap og Sp fjerner en viktig aktør for å fremme denne gruppens interesser og rettigheter. Eldreombudet har en annen rolle enn medlemsorganisasjonene fordi den har lovfestede oppgaver og rett til opplysninger fra offentlige og private organer uten hinder av taushetsplikt.

Eldreombudet har en sentral rolle som pådriver og overvåker og skal sørge for at Norge er et godt land å bli eldre i. Når regjeringen vil fjerne ombudet signaliserer de at de eldres stemme er mindre viktig. Jeg mener de eldre er en ressurs vi skal ta på alvor og Eldreombudet har vist at den er viktig for dagens eldre, og generasjoner som kommer. Jeg anbefaler dagens regjering om å beholde Eldreombudet og vise våre eldre den respekten de fortjener.


Randi Walderhaug Frisvoll
Sentralstyremedlem i KrF og fylkesleder i M&R KrF