Endringer i eiendomsskatten på verk og bruk får store konsekvenser for kommuner

– Regjeringens forslag til fjerning av eiendomsskatten på maskiner i industrianlegg vil gjøre at mange kommuner taper store deler av inntektsgrunnlaget sitt nærmest over natten. Det er en utfordring for bedriftene med ulik og uforutsigbar praktisering av dette regelverket i ulike kommuner, men full fjerning uten kompensasjon for kommunene er uaktuelt for KrF. Derfor vil vi at det nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg som skal se nærmere på hvordan vi kan få mer ensartede og forutsigbare regler over hele landet, uttaler Hans Olav Syversen, leder for finanskomiteen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Kommunene kan i dag velge å innføre eiendomsskatt på maskiner i industrianlegg (verk og bruk), og de kan velge omfang og skattetrykk.

– Mange er enige om at dagens regelverk er krevende å forholde seg til både for kommunene og bedriftene. Vanskelighetene knytter seg både til regelens skjønnsmessige innhold og manglende forutsigbarhet knyttet til praktiseringen av regelen, sier Syversen.

– Samtidig kan det hevdes at integrerte maskiner utgjør en del av det faste anlegget, og at en endring av regelen vil innebære at man endrer en mer enn 100-årig praksis om definisjonen av verk og bruk i eiendomsskattesammenheng. Dagens regler har gitt vekstkommuner anledning til å ruste opp skoler, barnehager, omsorgstilbud og infrastruktur til beste for lokalsamfunnet. Regjeringen anslår inntektstapet til minst 1,2 mrd. kroner for kommunene. Særlig kommuner med store industribedrifter vil bli hardt rammet, dersom regjeringens forslag blir vedtatt. Samtidig som kommunene tappes for inntekter øker statens inntekter med minst 300 millioner kroner som følge av regjeringens forslag, sier Syversen.

– Derfor vil KrF at det nedsettes et lovutvalg med bred sammensetning, som skal se nærmere på hvordan vi kan få mer ensartede og forutsigbare regler. Målet må være mer forutsigbarhet for bedriftene og trygghet for kommunenes inntektsgrunnlag, uttaler Hans Olav Syversen.