Du skal kunne leve livet- hele livet!

Per Ståle Tornes

I Norge er det ingen som skal engste seg for å bli gammel og det er derfor viktig at seniorer får muligheten til å leve sine eldre dager på en god måte.

Vi må bli flinkere til å inkludere dem i samfunnet og legge til rette for at de kan få ha en aktiv alderdom. KrFs visjon er at Norge skal være verdens beste sted å bo i for eldre.

Eldresentre spiller en viktig rolle i livene til mange eldre og er med på å fylle hverdagen deres med opplevelser. Der finnes det blant annet aktiviteter, fellesskap og ulike servicetilbud som er lagt til rette for de som bor der. Slike sentre ønsker KrF å fremheve og bevilge mer penger til. Det er viktig for oss at det finnes nok sykehjemsplasser, og at det er god bemanning slik at de eldre blir godt tatt vare på.

KrF arbeider også for å få gjennom en «pårørendestøtte». Mange familier tar på seg et stort omsorgsansvar for sine nærmeste, og det å være nærmeste pårørende kan være krevende når man i tillegg har travle hverdager. Derfor ønsker vi å lage denne ordningen hvor pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven. Det er ikke ment som en erstatning for helsetjenestene til hjemmeboende eldre, men skal heller være et tillegg til de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene som eldre får.

Vi foreslår en kontantstøtte på 7500 kroner per måned. Dette vil gjelde for pårørende til eldre over 75 år som har et dokumentert omsorgsbehov. Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre, som blant annet kan være oppgaver som handleturer, måltider og vedlikehold av boenhet.

KrF mener det er på tide at pårørende til eldre blir sett og fulgt opp, og da er det viktig at den usynlige omsorgen blir synlig. Selv om det er fint og viktig å være der for de nærmeste, skal det ikke så mye til før det for mange kan bli utmattende.  Denne omsorgen må verdsettes i større grad enn det den gjør i dag. Vi vil hjelpe de pårørende og lanserer nå en avlastning på resept.

Per Ståle Tornes
4.kandidat for Møre og Romsdal KrF