Du skal føle deg trygg i trafikken

Det å komme seg trygt frem i trafikken er viktig for KrF.

En god samferdsel er avgjørende for en trygg hverdag, og gjennom vår samferdselspolitikk vil vi sørge for økt fremkommelighet, samt tryggere og mer miljøvennlig transport.

Målet er å få flere mennesker til å la bilen stå igjen hjemme, for så å heller reise kollektivt. For å få til dette vil KrF gå inn for et bedre kollektivtilbud og billigere billetter, og vil på sikt forbedre eksisterende kollektivkort. Det at parkeringsplasser er skattefrie mens for eksempel busskort beskattes, er urimelig. Derfor ønsker KrF å endre dagens regler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes. Vi må legge til rette for at flere velger kollektivt fremfor bilen.
I tillegg til dette ønsker vi å videreføre «Trygt heim for ein 50 lapp». Dette er en ordning for deg som er mellom 16 og 25 år, som gjør at du kan bestille en drosje som i helgene kjører deg trygt hjem for femti kroner.

Sammen med kollektivtrafikk er sykkel det aller viktigste i KrFs offensive samferdselssatsing. Forskning sier at de aller fleste reisene i en norsk hverdag er under 3 km. Derfor er sykkel et godt alternativ til bilen. Vi har gått inn for videre satsing på gang- og sykkelveier langs fylkesveiene og vil innføre skattefritak ved bruk av sykkel til og fra arbeid, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Å kunne sykle trygt til og fra skolen er noe KrF ser på som svært viktig. Barn og unge er både dagens og framtidens trafikanter, og vi i KrF er stolte av å ha kjempet frem Barnas transportplan som en del av den Nasjonale transportplanen (NTP).  Dette inkluderer våre yngste til å engasjere seg i trafikksikkerhet, og lar barn og unge leve aktive liv i bygd og by. God trafikk- og arealplanlegging tar hensyn til de yngste og deres behov. Barn skal få gode muligheter til å være aktive og selvstendige trafikanter.

Det er i NTP lagt inn en ramme på 500 millioner kroner i tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge. Nærområdet der du bor skal være trygt og sikkert, også for våre minste.

Randi Walderhaug Frisvoll
2. kandidat for Møre og Romsdal KrF