Distriktene er en budsjettvinner

– For KrF har en av hovedprioriteringene i høstens budsjettarbeid vært distrikt. Nå er vi svært fornøyde med å få stort gjennomslag for flere viktige saker for distriktsnæringer som landbruk, mer til skogsveier og tømmerkaier, tapskompensasjon for fylkeskommuner, 200 mill. kroner mer til regionale utviklingsmidler, skredsikring, fortsatt skattefritak for bygdeutviklingsmidler og ingen åpning for AS i jordbruksfradraget, sier KrFs næringspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Familielandbruket fortsatt grunnplanken i norsk landbruk

Det er en stor og viktig seier for norsk landbruk at regjeringen har gått tilbake på forslagene om å skattelegge bygdeutviklingsmidlene (BU-midler) og å åpne jordbruksfradraget for AS.

– BU-midlene er viktige midler for bønder som ønsker å investere i og utvikle gårdene sine og å fjerne skattefritaket vil føre til at færre får mulighet til å benytte seg av ordningen. Dette ville ramme særlig unge bønder og er derfor en stor seier for rekruttering til landbruket. KrF ønsker et levende familielandbruk over hele landet, og et mangfold av store og små gårder. Regjeringens forslag om å legge til rette for AS ved å åpne jordbruksfradraget for disse var et steg i feil retning som vi nå har fått snudd, uttaler Hjemdal.

Fremtidens næringer og verdiskapning er i distriktene

Bioøkonomien er en viktig del av fremtidens næringsliv, særlig for et land som Norge som er rik på naturressurser innenfor hav, jord og skog. KrF har lenge ment at det er behov for en sterkere satsning på disse mulighetene slik at vi kan realisere potensiale av verdiskapning og nye og grønne arbeidsplasser i distriktene.

– Vi er derfor fornøyde med å fått gjennomslag for en egen bioøkonomiordning under Innovasjon Norge som skal bidra til næringsutvikling. Ordningen starter opp i 2017 med 50 mill.kroner. Norske skogressurser er sentrale i bioøkonomien og Trebasert Innovasjonsprogram har spilt en viktig rolle for å sikre innovasjon og utvikling i skognæringen. Regjeringen har foreslått å avvikle denne ordningen tre ganger og KrF har kjempet den inn år etter år. Det har vi gjort i år også, men nå som en del av den nye bioøkonomiordningen under Innovasjon Norge, uttaler Hjemdal.

KrF er også glade for 15 mill.kr skogsveger og tømmerkaier utover regjeringens satsninger.

Grønnere næringer

I enigheten mellom samarbeidspartiene slås det fast at distriktsnæringer som landbruk og fiskeri skal holdes utenfor den nye, flate CO2 avgiften for ikke-kvotepliktig sektor. Dette har vært svært viktig for KrF i forhandlingene og vi er fornøyde med at landbruk og fisk unntas, og at det skal settes ned partssammensatte utvalg som skal vurdere om det er mulig med en gradvis økt CO2-avgift også for disse næringene i lys av landbruks-, fiskeri- og distriktspolitiske hensyn. Utvalgene skal også foreslå andre klimatiltak.

-Å redusere klimautslippene i landbruket er viktig og også ønsket fra næringen selv. For å få til dette trengs det lokalt tilpassede tiltak og at hver enkelt gård kan få veiledning basert på sine forhold. Næringen selv har ønsket seg en ordning med klimarådgivning på gårdsnivå som Bondelaget kan utvikle og styre. Dette har KrF kjempet for lenge og vi er glade for gjennomslag om 20 mill. kroner til oppstart av denne ordningen i 2017, uttaler Hjemdal.

Tapskompensasjon for fylkeskommuner

-Vi er glade for at det er satt av 40 mill. kr til tapskompensasjon til fylkeskommuner som kom særlig dårlig ut av det nye inntektsysstemet. Dette gjelder særlig ferge- og båtfylker. Vi har økt de regionale utviklingsmidlene med 200 mill.kr, sier Hjemdal.

Liste over distriktsgjennomslag:

  • Opprettholde skattefritak BU-midler
  • Nei til å åpne jordbruksfradraget for AS
  • 20 mill.kr til klimarådgivning på enkeltgårder i regi av Bondelaget
  • 50 mill.kr til ny bioøkonomiordning under Innovasjon Norge
  • 15 mill.kr til skogsveger og tømmerkaier
  • 200 mill. kr mer til regionale utviklingsmidler
  • 40 mill.kr til tapskompensasjon for fylkeskommuner
  • 56 mill.kr til skredsikring av fylkesveier
  • 45 mill.kr til tilskudd for bredbåndsutbygging