Dette skal vi klare sammen!

Rapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i begynnelsen av uka synliggjør dramatikken i klimaendringene. Den må både brukes til å sette fart på omstillingen og til å skape tro på at det nytter å få til endringer.

Rapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i begynnelsen av uka synliggjør dramatikken i klimaendringene. Den må både brukes til å sette fart på omstillingen og til å skape tro på at det nytter å få til endringer.

Rapporten viser at klimaendringer ikke er noe som skjer en gang i framtiden; de skjer akkurat nå. Sommerens naturkatastrofer med skogbranner og flom har vist oss med all tydelighet at endringene er dramatiske. 

KrF tar klima og skaperverket på alvor. Vi er glad for at Norge, som første vestlige land, meldte inn forsterkede mål i Parisavtalen. For oss er det opplagt at mennesket har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.

Derfor har KrF i regjering lansert en offensiv klimaplan og en rekke konkrete tiltak, herunder et grønt skatteskifte gjennom at CO2-avgiften blir gradvis økt til 2000 kroner frem mot 2030. Andre skatter og avgifter senkes, primært for de gruppene som blir truffet av avgiften. Videre vil vi fase inn lav- og nullutslippsteknologi. Vi må ha økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og vi må spisse Enova som klimavirkemiddel.

Utslippene i Norge må videre ned og et sterkt internasjonalt samarbeid er helt sentralt for å kunne løse utfordringen vi står i. De valgene vi tar nå vil ha stor betydning for hva slags utfordringer våre barn og barnebarn vil stå i, og hvor hardt de aller fattigste vil rammes av klimaendringene. Derfor er vår klimainnsats først og fremst et verdivalg.

For oss er klimaendringene ikke bare en klimakrise, det er òg en varslet flyktningkrise. Vi ønsker derfor å etablere et eget klimafond for investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Fondet skal finansieres utenfor bistandsbudsjettet, gjennom rentefrie kapitalinnskudd fra statskassen. Målet er å bidra til realisering av lønnsomme fornybarprosjekter i utviklingsland, som reduserer klimagassutslipp, bidrar til utfasing av kullkraft og sikrer tilgang til ren energi.

Gjennom økt produksjon av fornybar energi blir det mye vann- og vindkraftutbygging og store nettanlegg, noe som vil ta i bruk verdifulle naturressurser i mange kommuner. Kommuner som på denne måten stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnets behov, har krav på en andel av den verdiskapingen som skjer og som kommer hele landet til gode.

Rogaland har verdens beste forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Den høye kompetansen innen olje, gass, offshore, sjøfart og prosessindustri som vi sitter på blir avgjørende for å lykkes. Om vi legger tilrette for det vil disse miljøene bidra til å utvikle løsninger ikke bare for vår, men for hele verdens klimautfordringer.

Av: Solveig Ege Tengesdal på vegne av Rogaland KrFs arbeidsutvalg